Zakres licencji oraz usług wdrożeniowych LOG Plus

Starając się odpowiedzieć na najczęstsze potrzeby organizacji, skategoryzowaliśmy nasze rozwiązania w 5 podstawowych zakresów licencji. Wybierz rozwiązania odpowiadające potrzebom Twojej organizacji i podaj nam potrzebne parametry, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę cenową. Aby oprogramowanie LOG Plus było zawsze aktualne warto skorzystać ze wsparcia technicznego.

LOG Plus-licencjonowanieLOG Plus-licencjonowanieLOG Plus-licencjonowanieLOG Plus-licencjonowanieLOG Plus-licencjonowanieLOG Plus-licencjonowanie

Dostępne rozwiązania LOG Plus

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Licencja na rozwiązanie CMDB - zarządzanie zasobami

Produkty dostępne w wybranym zakresie licencji to CMDB oraz CMDB Ultra.

LOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobami

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba administratorów
Administrator Systemowy to osoba, która pełni rolę administratora technicznego i posiada najwyższe uprawnienia m.in. w zakresie wykonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji integracji, synchronizacji z LDAP, konfiguracji poczty e-mail, konfiguracji sieciowej agenta, zarządzania rolami i ustalania reguł ich obowiązywania, konfiguracji automatyzacji i reguł biznesowych oraz dostępu do danych w systemie.
Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba zasobów w CMDB
Jest to suma wszystkich zasobów licencjonowanych w module CMDB, tj. komputery, serwery, maszyny wirtualne, urządzenia sieciowe, drukarki, telefony/tablety. Inne nie wymienione nie są ograniczone licencyjnie.
Liczba usług
Parametr jest wymagany przy licencjonowaniu modułu Zarządzania Usługami. Parametr jest także wymagany do wyliczenia roboczogodzin pracy konsultanta przy usłudze wdrożenia modułu Zarządzania Usługami.
Jest to suma wszystkich usług jakie mają być zbudowane w CMDB w Katalogu Usług np. "Dostęp do poczty elektronicznej", "Dostęp do VPN".
LOG Plus-SAM

Licencja na rozwiązanie SAM - zarządzanie licencjami

Produkty dostępne w wybranym zakresie licencji to SAM, SAM for ITS (SAP, Oracle, IBM).

LOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjami

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba agentów na komputery Windows
Liczba komputerów z systemem Windows, monitorowanych przez agenta.
Liczba agentów na serwery Windows
Liczba serwerów z systemem Windows Server, monitorowanych przez agenta.
Liczba agentów na serwery Linux/Unix
Liczba serwerów z systemem Unix/Linux, skanowanych przez skrypt.
Liczba systemów informatycznych
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia kosztu modułu SAM for ITS.
Jako system informatyczny należy rozmieć każdy system centralny, w wersji produkcyjnej, przedprodukcyjnej oraz testowej, udostępniany użytkownikom np.: AD, Exchange, Sharepoint, systemy klasy ERP itp.
Liczba zasobów typu licencja
Parametr jest wymagany do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta przy usłudze wdrożenia modułu SAM w zakresie wprowadzenia licencji do bazy CMDB.
Jako parametr należy rozumieć każdy jeden zasób typu licencja, który zostanie wprowadzony do bazy CMDB.
Liczba reguł działania domen i oprogramowania
Parametr jest wymagany do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednej reguły wynosi ok. 2h pracy konsultanta.
Jako parametr należy rozumieć, każdą jedną pozycję reguły dodaną do systemu przez Wykonawcę w ramach wdrożenia usługi SAM. Parametr jest nie jest wymagany do realizacji podstawowego zakresu usługi SAM.
Lista oprogramowania
LOG Plus-ITSM

Licencja na rozwiązanie ITSM - zarządzanie zgłoszeniami​

Produkt dostępny w wybranym zakresie licencji to Helpdesk Standard.

LOG Plus-HelpdeskLOG Plus-HelpdeskLOG Plus-Helpdesk

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba operatorów Helpdesk
Jako operatora Helpdesku należy rozumieć osobę pracującą ze zgłoszeniami i realizującą zgłoszenia. Operatorem Helpdesk nie jest osoba akceptująca wnioski, będąc tylko członkiem grupy akceptacyjnej.
Liczba grup użytkowników Helpdesk
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednej grupy wynosi ok. 0,5h x liczba procesów w których bierze udział pracy konsultanta
Jako grupę użytkowników Helpdesk należy rozmieć zbiór osób pracujących w danej grupie, która może realizować zadania Helpdesku.
Liczba procesów typu wniosek
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 8h pracy konsultanta.
Jest to suma nowych procesów typu wniosek np. wniosek o dostęp do… itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu incydent
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 8h pracy konsultanta.
Jest to suma nowych procesów typu incydent, które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu zmiana
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 16h pracy konsultanta.
Jest to suma procesów typu zmiana np. zmiana standardowa itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu problem
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 16h pracy konsultanta.
Jest to suma procesów typu problem np. problem z usługą itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba umów SLA
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilość roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji jednej pozycji w rejestrze wynosi 1h pracy konsultanta.
Jest to suma wszystkich umów SLA, które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
LOG Plua-IAM

Licencja na rozwiązanie IAM - zarządzanie dostępem

Produkt dostępny w wybranym zakresie licencji to Zarządzanie Dostępem i Uprawnieniami.

LOG Plus-zarządzanie dostępem i uprawnieniamiLOG Plus-zarządzanie dostępem i uprawnieniamiLOG Plus-zarządzanie dostępem i uprawnieniami

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba
LOG Plus-RODO

Licencja na rozwiązanie RODO - zarządzanie procesami

Produkt dostępny w wybranym zakresie licencji to RODO.

LOG Plus-HelpdeskLOG Plus-HelpdeskLOG Plus-Helpdesk

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba pozycji w rejestrze czynności przetwarzania
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilość roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji jednej pozycji w rejestrze wynosi 1h pracy konsultanta.
Jest to suma wszystkich pozycji z rejestru czynności przetwarzania zarządzanego przez IOD'a, która ma być zbudowana w CMDB.

Sprawdź pozostałe produkty o jakie możesz rozszerzyć licencję

Co jeśli Twoja firma urośnie?

Jeśli Twoja firma się rozwija i zatrudniani są nowi pracownicy, a każdy z nich otrzymuje nowe zasoby możesz w dowolnym momencie rozszerzyć swoją licencję o dodatkowe moduły lub parametry.

LOG Plus-licencjonowanie

Usługa wsparcia

Usługa Maintenance to wsparcie dla oprogramowania za pomocą kanału online, dostęp do pełnej aktualizacji bazy wzorców, słowników, raportów, skryptów, plików konfiguracji i innych. Zapewnia także dostęp do najnowszych wydanych wersji w okresie obowiązywania usługi w ramach zakupionej konfiguracji modułów. W ramach usługi wsparcia do oprogramowania, użytkownik otrzymuje następujące prawa:

Producent świadczy Wsparcie poprzez zdalną pomoc, pracę on site oraz dokumentację i bazę wiedzy.

Umowa świadczenia usługi jest umową czasową, a jej termin został określony w Umowie zakupu usługi. Termin można także sprawdzić w Oprogramowaniu, wchodząc w Ustawienia -> Licencje i wsparcie -> Licencja i limity. 

Maintenance musi być wykupiony na całą licencję. Opłata za usługę wsparcia powinna być dokonana przed upływem kolejnej i nie później niż 30 dni od zakupu licencji podstawowej. Brak dokonania opłaty w terminie lub przedłużenie świadczenia usługi po upłynięciu poprzedniego okresu daje prawo Producentowi do naliczenia dodatkowych opłat zgodnie z zapisami w OWU.

W ramach usługi wsparcia, każdy Klient może korzystać z dostępnych, oficjalnych kanałów komunikacji:

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.