LOG Plus LOGO w

Słownik pojęć

Pojęcia ogólne

 • Producent – spółka pod nazwą LOG Plus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941047, NIP: 8992913706 
 • Licencjobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada prawo do korzystania z Oprogramowania. 
 • Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa Oprogramowanie i/lub Usługi od Producenta.
 • Oprogramowanie – program komputerowy pod nazwą LOG Plus wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi, takimi jak: Virtual Appliance, Serwer, Agent, Baza danych, Dokumentacja oraz związane z nimi nośniki.  
 • Dokumentacja – artykuły pomagające w korzystaniu z Oprogramowania dostępne w formie elektronicznej pod adresem https://logplus.io/docs/ oraz https://dokumentacja.logsystem.pl.
 • Umowa – umowa opisująca w szczególności zasady biznesowe łączące Producenta i Licencjobiorcę, określające m.in. zakres działania Licencji (w tym moduły i ich parametry), ceny, warunki płatności oraz terminy ważności. Umowa stanowi dokument nadrzędny nad Licencją. 
 • Licencja – umowa zawierająca zasady korzystania z Oprogramowania, prawa i obowiązki Licencjobiorcy w zakresie nabytej Licencji. Licencja nie zawiera warunków szczególnych, które określa Umowa.
 • Licencja wieczysta – rodzaj licencji nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bez prawa do udzielania sublicencji, na czas nieoznaczony.
 • Subskrypcja –  usługa dzierżawy oprogramowania umożliwiająca korzystanie z Oprogramowania przez wyznaczony czas, na zasadach określonych w Umowie.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 • Obsługiwana domena – kontroler domeny (LDAP), umożliwiający centralne zarządzanie kontami użytkowników (osobami).

Pojęcia związane z licencją LOG Plus

 • Klucz Licencji – unikatowy ciąg znaków służący do aktywacji Instancji Klienta. 
 • Osoba – każde utworzone konto lokalne w Oprogramowaniu (manualnie lub w wyniku synchronizacji z usługami katalogowymi).
 • Organizacja korzystająca z licencji – organizacja upoważniona przez Licencjobiorcę do korzystania z Licencji. Organizacja nie musi posiadać powiązania kapitałowego w myśl rozumienia przepisów ogólnych Kodeksu spółek handlowych.
 • Administrator Oprogramowania – konto osoby w Oprogramowaniu, które jest uprawnione do korzystania z Oprogramowania w nieograniczonym zakresie, włącznie z jego konfiguracją.
 • Użytkownik – konto Osoby posiadającej uprawnienie dostępu do Oprogramowania w zakresie określonym przez Administratora Oprogramowania.
 • Operator ServiceDesk – Użytkownik posiadający uprawnienie dostępu do Oprogramowania z aktywnymi funkcjami umożliwiającymi zarządzanie zgłoszeniami w module ServiceDesk.
 • Virtual Appliance – w skrócie “VA”, obraz maszyny wirtualnej zawierający system operacyjny (Linux), bazę danych, niezbędne dodatki systemowe oraz preinstalowane i prekonfigurowane Oprogramowanie. 
 • Instancja Licencjobiorcy – kopia Oprogramowania wdrożona na infrastrukturze Licencjobiorcy. 
 • Instancja Produkcyjna – kopia Oprogramowania wdrożona na infrastrukturze Licencjobiorcy używana jako środowisko produkcyjne. 
 • Infrastruktura teleinformatyczna – całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych przygotowanych przez Licencjobiorcę zgodnie z wymaganiami technicznymi opisanymi w Dokumentacji. 
 • Moduł – wydzielona część Oprogramowania z określonym zakresem funkcji.
 • Agent Windows Desktop – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na komputerach z systemem Windows Desktop, pełniący rolę usługi zbierającej dane lub wykonujące polecenia, o określonym przez Użytkownika zakresie. 
 • Agent Windows Server – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na komputerach z systemem Windows Server, pełniący rolę usługi zbierającej dane lub wykonujące polecenia, o określonym przez Użytkownika zakresie. 
 • Agent Linux – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na komputerach z systemem Linux, pełniący rolę usługi zbierającej dane.
 • Agent Android – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na urządzeniach z systemem Android, pełniący rolę usługi zbierającej dane. 
 • Agent MacOs – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na komputerach z systemem MacOs, pełniący rolę usługi zbierającej dane.
 • Konektor do drukarek (SNMP) – konektor umożliwiający zbieranie informacji o urządzeniach drukujących po protokole SMNP.
 • LOG CRM – narzędzie informatyczne znajdujące się w infrastrukturze Producenta, służące do aktywacji Licencji na Oprogramowanie oraz umożliwiające Licencjobiorcy pobieranie najnowszych aktualizacji Oprogramowania, Baz wzorców i słowników, Dokumentacji itp.
 • Baza danych – składnik Oprogramowania w postaci struktury bazy danych oraz zawartych w niej treści słownikowych i wiedzy, stanowiący element Oprogramowania. 
 • Serwer Aplikacji – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na środowiskach Windows Server i Linux, pełniący rolę centralnego węzła Oprogramowania. 
 • Usługa Wsparcia – to usługa wsparcia technicznego do Oprogramowania świadczona przez Producenta na zasadach określonych w Umowie SLA.
 • Wersja betajest to wersja oprogramowania, która może być używana przez pierwszych użytkowników, zwanych beta-testerami, wyłapywane są błędy związane z różnymi środowiskami i warunkami pracy. 
 • Wersja RC (Release Candidate) –oprogramowanie kandydujące do wydania, które po zatwierdzeniu może zostać uznane za wersję stabilną.
 • Wersja stabilnawersja uznana za bezpieczną i pozbawioną istotnych błędów.
 • Grupa Licencja podstawowa – zbiór określonych Modułów i konektorów w Oprogramowaniu: Licencja podstawowa, Graficzna mapa relacji; Profil stanowiska pracy; Baza wiedzy; Zarządzanie Raportami; Zarządzanie Kontrahentami; Kalendarz pracy; Konektor kalendarza Exchange.
 • Grupa ITAM – zbiór określonych Modułów i konektorów w Oprogramowaniu: Zarządzanie zasobami; Baza handlowa sprzętu IT;  Własne pola zasobów; Agent na komputery Windows; Agent na serwery Windows; Agent Linux; Agent na Androida; Agent na MacOs; Konektor VMWare; Konektor drukarek (SNMP); Zarządzanie Sieciami; Zarządzanie Usługami; Monitoring użytkowników; Monitoring operacji na plikach; Monitoring wydruków; Monitoring ekranów; Zdalny Pulpit; Zdalne zarządzanie komputerami; Zarządzanie poprawkami; Zarządzanie Nośnikami Danych; Zarządzanie Zamówieniami; Kody kreskowe; Automatyzacja dla CMDB; Hurtownia Danych.
 • Grupa SAM – zbiór określonych Modułów i konektorów w Oprogramowaniu: Zarządzanie Licencjami; Baza handlowa licencji; Konektor AD; Konektor Exchange; Konektor Sharepoint; IBM Licensing; Oracle Licensing; Konektor Microsoft Cloud; Konektor SAP.
 • Grupa ITSM – zbiór określonych Modułów w Oprogramowaniu: ServiceDesk; Zarządzanie Zadaniami; Zarządzanie Katalogiem Spraw; Konektor Mail; Zarządzanie Procesami; Edytor Przepływów; Edytor Formularzy;  Zarządzanie Poziomem Usług; Kanał Sygnalistów; Zarządzanie Tożsamością; Zarządzanie Procesami RODO.

Pojęcia związane z zamówieniem i realizacją umowy

 • Zamówienie – dokument sporządzony przez Zamawiającego określający przedmiot i ogół warunków zamówienia.
 • Oferta cenowa – dostarczona Zamawiającemu informacja handlowa, w której Producent określa warunki, w tym ceny za interesujące Zamawiającego produkty handlowe oferowane przez Producenta.
 • Wymagania funkcjonalne – są to wymagania związane z funkcją Oprogramowania lub czynnością w zakresie usługi. Przykład: Oprogramowanie musi posiadać edytor do budowania własnych raportów.
 • Wymagania niefunkcjonalne – są to wymagania związane z warunkiem/sposobem działania Oprogramowania. Przykład: Oprogramowanie musi być szyfrowane; Oprogramowanie musi być dostępne przez przeglądarkę.
 • Wdrożenie – ogół realizowanych przez Producenta działań w ramach wykonywania Umowy, mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego Oprogramowania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Wdrożenie obejmuje stworzenie oraz dostarczenie Oprogramowania zgodnego z Umową i wymaganiami Zamawiającego, konfigurację, przetestowanie Oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń u Producenta lub Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania.
 • Login Administratora Oprogramowania – nazwa Użytkownika, która identyfikuje go w Oprogramowaniu; służy do logowania się do Oprogramowania poprzez Portal WWW.
  Hasło Administratora Oprogramowania – ciąg znaków wymagany do zalogowania się do Oprogramowania na konto Administratora poprzez Portal WWW.
 • Hasło Administratora Oprogramowania – ciąg znaków wymagany do zalogowania się do Oprogramowania na konto Administratora poprzez Portal WWW.

Pojęcia związane ze wsparciem do oprogramowania

 • Aktualizacja Oprogramowania – usprawnienie, rozszerzenie funkcjonalności lub stworzenie nowej funkcji w Oprogramowaniu.
 • Umowa SLA – oznacza warunki realizacji usług wsparcia i pomocy technicznej do Oprogramowania.
 • Support – zespół osób po stronie Producenta zajmujący się świadczeniem wsparcia technicznego w ramach zawartej Umowy SLA.
 • Incydent– zgłoszone losowe zdarzenie utrudniające Użytkownikowi pracę z Oprogramowaniem.
 • Pytanie – dowolne zgłoszenie będące prośbą uzyskania informacji dotyczących Oprogramowania.
 • Realizujący – osoba techniczna świadcząca pomoc na rzecz Użytkownika.
 • SPOC – jeden punkt kontaktu stworzony w celu zbierania wszystkich zgłoszeń dotyczących Oprogramowania. Najczęściej budowany u Klienta i realizowany przez zespół IT.
 • First Line – pierwsza linia wsparcia technicznego u Producenta.
 • Second Line – druga linia wsparcia technicznego u Producenta.
 • DEV – trzecia linia wsparcia technicznego – zespół programistów.
 • Prawo do aktualizacji treści – usługa polegająca na dostępie do najnowszych treści zawartych w Oprogramowaniu:
  • Domyślne ustawienia konfiguracji, filtrów, profili agentów, raportów, itp.
  • Baza słowników oprogramowania zawierająca, m.in.: informacje o producencie, nazwie oprogramowania, wersji, typie oprogramowania, informacji o tym czy oprogramowanie jest płatne dla firm, monitoringu użycia i domyślnym poziomie użycia, rodzaju instalacji (On-Premise, Public (SaaS), Portable, Sieć), wzorcu generycznym zawierającym rozbudowane składnie zapytań do plików, rejestrów, danych z monitoringu aplikacji i stron www.
  • Słownik produktów handlowych w postaci Licencji na oprogramowanie zawierający w szczególności: nazwę handlową oprogramowania, nazwę producenta oprogramowania, cenę jednostkową oprogramowania (jeżeli występuje publicznie), kod produktu nadany przez producenta (jeżeli występuje w powszechnym obrocie towarami), rodzaj licencji w szczególności: OEM, BOX, Open, PKC, Select Plus, Cloud, EA, MPSA, UPG, Prawa licencyjne, w szczególności:
   • Direct – licencjonowanie bezpośrednie,
   • Downgrade – pokrycie starszych wersji oprogramowania,
   • Upgrade – możliwość aktualizacji do nowszych wersji oprogramowania, pokrycie komponentów pakietu oprogramowania, pokrycie maszyn wirtualnych, upgrade pod warunkiem posiadania podstawy – innej wymaganej licencji, Software Assurance, ograniczenie jednoczesnego użycia oprogramowania, External Connector, MSDN,
   • Education – użycie na urządzeniach szkoleniowych, licencjonowanie na urządzenie, licencjonowanie na serwer, licencjonowanie na procesor, licencjonowanie na rdzeń procesora, licencjonowanie na Użytkownika i inne.
  • Baza domyślnych skryptów do zdalnego zarządzania komputerami.
  • Bazę słowników handlowych dla produktów typu komputer zawierającą markę, model, opis konfiguracji podzespołów, tj. procesor, pamięć, dysk twardy, rodzaj urządzenia, kolor obudowy, kod producenta, cenę produktu, end-of-life wraz z aktualizacją o najnowsze produkty na rynku.
  • Baza słowników produktów handlowych (Licencja) rozwijana jest przez Producenta w układzie ciągłym oraz na życzenie. Główni wspierani Producenci Oprogramowania to: Microsoft, Adobe, Autodesk, IBM, Oracle, SAP, Apple, VMWare, Red Hat, Corel oraz takie kategorie programów jak przeglądarki internetowe, programy antywirusowe, programy narzędziowe.
  • Baza słowników produktów handlowych dla komputerów, urządzeń mobilnych, drukarek, zasobów sieciowych i innych rozwijana jest przez Producenta w układzie ciągłym dwa razy do roku (w lutym i w październiku).
 • Prawo do naprawy błędów – usługa polegająca na naprawie zgłoszonych i potwierdzonych błędów w działaniu Oprogramowania zgodnie z Procedurą Obsługi Incydentów oraz warunkami SLA.
 • Prawo do zadawania pytań – usługa polegająca na wsparciu w udzieleniu odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące Oprogramowania zgodnie z Procedurą Zadawania Pytań oraz warunkami SLA.
 • Prawo do rozwoju Oprogramowania – usługa polegająca na udzieleniu, w ramach prawa opcji, możliwości zamówienia dodatkowych, płatnych funkcjonalności do Oprogramowania zgodnie z Procedurą Rozwoju Oprogramowania.
 • Sposoby świadczenia usługi – w ramach usługi Wsparcia Technicznego (Maintenance), Producent świadczy Wsparcie poprzez:
  • Zdalną pomoc – Użytkownik nadaje inżynierowi czasowy dostęp do usługi zdalnej pomocy, która jest wymagana do jednoznacznych i szybkich interwencji w przypadkach błędów. Usługa polega na umożliwieniu czasowego dostępu (tunel VPN) dla inżynierów środowiska, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, w celu dokonywania przeglądów technicznych, napraw oraz działań serwisowych.
  • Pracę on site – w przypadku, gdy złożoność problemu wymaga obecności inżyniera w siedzibie Użytkownika, decyzję o tym podejmuje Producent.
  • Bazę wiedzy  – usługi takie jak: Wsparcie w ramach instalacji, konfiguracji, ustawień wydajności, zarządzania bazą danych, importu danych, integracji, itp. świadczone są za pomocą dostępu do elektronicznej bazy wiedzy.
 • Dokładność bazy wzorców – Baza słowników oprogramowania, wraz z sygnaturami oprogramowania, rozwijana jest w układzie ciągłym już od 13 lat. Wielkość bazy danych zapewnia 99% wykrywalności oprogramowania popularnie stosowanego w każdej organizacji w Polsce.
  • Mechanizm automatycznego rozpoznawania oprogramowania zapewnia błyskawiczne powiadomienie o wgraniu nieznanego oprogramowania na komputery lub uruchomieniu nieznanego oprogramowania przez użytkownika. Ten sam mechanizm może także przesłać informację do producenta, w celu zbudowania nowego wzorca dla nieznanego oprogramowania.
  • Baza słowników produktów handlowych (licencja) rozwijana jest przez producenta w układzie ciągłym oraz na życzenie Klienta. Harmonogram dodawania nowych produktów kluczowych producentów oprogramowania znajduje się na kolejnej stronie.
  • Baza słowników produktów handlowych dla komputerów, urządzeń mobilnych, drukarek, zasobów sieciowych i innych rozwijana jest przez producenta w układzie ciągłym dwa razy do roku.

Pojęcia związane z architekturą systemu

 • Serwer Hurtowni Danych – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na środowiskach Windows Server i Linux, pozwalający na agregowanie dużej ilości danych. Pozwala także tworzyć własne zapytania SQL oraz generować rozbudowane raporty.
 • Portal WWW – witryna sieciowa, dostępna pod adresem URL Użytkownika, służąca do pracy na Oprogramowaniu.
 • Konektor natywny – dedykowany interface wykorzystywany do komunikacji pomiędzy Oprogramowaniem, a systemem informatycznym (np. Microsoft Active Directory, Systemy SAP, Microsoft Hyper-V, itp.), który umożliwia pobranie i przesłanie danych z systemu informatycznego bezpośrednio do Serwera Aplikacji.
 • Poprawka – aktualizacja oprogramowania zawierająca naprawione błędy i/lub nowe funkcje.
 • Błąd – usterka w Oprogramowaniu utrudniająca lub uniemożliwiająca korzystanie z Oprogramowania. Błędy dzielone są na:
  • Stack = Całkowita awaria (Oprogramowanie nie działa);
  • Critical Bug = Oprogramowanie działa, ale zakłóca działanie podstawowych funkcjonalności;
  • Bug = Błąd nie powoduje zatrzymania Oprogramowania i nie zakłóca podstawowych funkcjonalności. Istnieje obejście.

Pojęcia związane z projektem

 • Ogólny harmonogram projektu – dokument prezentujący etapy realizacji projektu wraz z terminami realizacji, odbiorów i rozliczeń finansowych.
 • Szczegółowy harmonogram projektu – spis zadań w ramach poszczególnych etapów realizacji wraz z ich terminami realizacji. Powstaje po spotkaniu rozpoczynającym projekt i tworzony jest przez Kierownika Projektu oraz uwzględnia wszelkie istotne uzgodnienia stron. Najczęściej szczegółowy harmonogram projektu jest tworzony przy użyciu narzędzi do zarządzania zadaniami. Każde zadanie musi mieć właściciela odpowiedzialnego za realizację.
 • Specyfikacja techniczna – oznacza dokumentację techniczną i funkcjonalną Oprogramowania.
 • Infrastruktura – oznacza ogół urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji wdrożenia m.in. Infrastruktura sieciowa, Urządzania sieciowe, Serwery, Komputery, Systemy operacyjne, System bazodanowe, Łącza itp..
 • System – oznacza działające rozwiązanie teleinformatyczne, które zostanie wdrożone przez Producenta, na którą składa się Środowisko PROD i UAT Oprogramowania, której funkcjonalność została opisana w Specyfikacji technicznej, zbudowane w oparciu o Infrastrukturę posiadaną przez Zamawiającego.
 • Wymagania Techniczne – oznaczają listę wymagań technicznych, funkcjonalności i parametrów Systemu przygotowaną przez Producenta w celu wdrożenia Oprogramowania.
 • Środowisko DEV – instancja Oprogramowania służąca do testowania nowych funkcjonalności i zmian w konfiguracji, nie posiadająca rzeczywistych danych.
 • Środowisko UAT/Sandbox – instancja Oprogramowania służąca do realizacji testów akceptacyjnych przed wprowadzeniem na Środowisko PROD.
 • Środowisko PROD – produkcyjna instancja Oprogramowania.
 • Projekt techniczny – dokument o charakterze technicznym przygotowany przez Producenta, zaakceptowany przez obie Strony adresujący aspekty wdrożenia Oprogramowania, zawierający komplet informacji na temat sposobu realizacji poszczególnych funkcjonalności, użytego Oprogramowania i Oprogramowania Stron Trzecich, specyfikacji planowanego do użycia sprzętu pod środowiska DEV, UAT i PROD, sposobu integracji tych środowisk z Systemami Teleinformatycznymi Zamawiającego oraz zasad funkcjonowania Systemu w ujęciu spełnienia wszystkich uzgodnionych wymagań technicznych.
 • Plan testów akceptacyjnych – dokument określa listę testów akceptacyjnych związanych z wdrażanymi funkcjami Oprogramowania wraz ze ścieżką testową i oczekiwanymi wynikami.
 • Materiały szkoleniowe – dokumenty zawierające agendy szkolenia oraz materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, prezentacje, itp.
 • Instalacja i konfiguracja – oznacza całość prac instalacyjnych i konfiguracyjnych mających na celu uruchomienie Oprogramowania.
 • Integracja – metoda opisująca połączenie Oprogramowania z innym Systemem Informatycznym w celu wymiany lub importu danych.
 • Import danych – jedna z metod integracji danych.
 • Odbiór – oznacza potwierdzenie zgodności zakresu realizacji z zakresem z umowy. Czynność odbioru jest realizowana poprzez wcześniej ustalone przypadki testowe.
 • Protokół cząstkowy / wstępny – dokument potwierdzający cząstkowy odbiór zakresu prac.
 • Dokumentacja powykonawcza – jest to komplet aktualnych dokumentów, które powstawały w trakcie realizacji usług, przekazywany na zakończenie realizacji przedmiotu Umowy, często stanowiący podstawę do Protokołu końcowego.
 • Okres stabilizacji – oznacza okres, w którym obserwowana jest zgodność pracy wdrożonego zakresu Oprogramowania ze Specyfikacją Techniczną.
 • Protokół końcowy – dokument potwierdzający całościowy odbiór zakresu prac.
 • Siła wyższa – oznacza jedno albo więcej zdarzeń niemożliwych do przewidzenia takich jak: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, wojna lub działania wojenne, powstanie, pucz wojskowy lub inny, zamach stanu, wojna domowa, działania terrorystyczne, strajki, lokauty lub inne przyczyny lub okoliczności pozostające poza kontrolą, odpowiednio Producenta i/lub Zamawiającego, oraz którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
 • Analityk – osoba odpowiedzialna za identyfikację potrzeb biznesowych klientów i zainteresowanych stron w celu określenia rozwiązań problemów biznesowych.
 • Konsultant – osoba posiadająca szeroką wiedzę w obszarze ITAM, ITSM, SAM, ITIL…
 • UX Designer – osoba odpowiedzialna za projektowanie interakcji i makiet Oprogramowania oraz badania i testowanie rozwiązań z użytkownikami końcowymi.
 • Architekt – osoba odpowiedzialna za tworzenie, wykonywanie oraz zabezpieczanie SI, ze szczególnym ukierunkowaniem na architekturę Oprogramowania – jej integracje oraz rozwój. Architekt posiada pełną wiedzę z zakresu Informatyki (oprogramowanie, osprzęt, sieci), a także umiejętności z zakresu projektowania oraz definiowania systemu za pomocą komponentów i przepływów logicznych.
 • Programista – osoba odpowiedzialna za pisanie kodu Oprogramowania.
 • Tester – osoba odpowiedzialna za testowanie i walidację Oprogramowania w celu zapewnienia jakości Oprogramowania.
 • Konsultant SAP – osoba posiadająca szeroką wiedzę w obszarze SAP, jej zadanie to m.in. przygotowywanie dokumentacji w oparciu o stosowaną metodologię, diagnozowanie i rozwiązywanie komplikacji, które pojawiają się w czasie pracy.

W tym artykule znajdziesz: