DORA: Wzmocnienie odporności operacyjnej w sektorze finansowym 

DORA

DORA i jej znaczenie dla sektora finansowego

Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) stanowi kluczowy element strategii Unii Europejskiej mającej na celu zwiększenie odporności operacyjnej na cyberzagrożenia w sektorze finansowym. Jest to odpowiedź na rosnące zagrożenia cybernetyczne i ich potencjalny wpływ na stabilność finansową. Rozporządzenie definiuje zestaw wymagań, które mają na celu wzmocnienie zdolności instytucji finansowych do przeciwdziałania, wykrywania, reagowania na cyberincydenty i odzyskiwania danych po ewentualnych atakach.

Dzięki niemu, instytucje będą lepiej przygotowane na wyzwania związane z cyfryzacją, co przyczyni się do zwiększenia ich odporności operacyjnej oraz ochrony konsumentów. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty rozporządzenia, w tym jego znaczenie dla sektora finansowego, zakres i wpływ na instytucje objęte rozporządzeniem, kluczowe wymagania, korzyści płynące z przestrzegania rozporządzenia, jak przygotować się do jego spełnienia oraz jak zarządzanie aktywami informatycznymi (ITAM) i zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM) wspierają cele DORA, poprawiając odporność operacyjną i jakość usług.

Zakres i wpływ DORA na instytucje objęte rozporządzeniem 

DORA obejmuje szeroki zakres instytucji finansowych w UE, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, giełdy, dostawców usług płatniczych i zarządzających aktywami. Przestrzeganie rozporządzenia jest kluczowe, ponieważ zapewnia, że wszystkie te podmioty utrzymają wysoki poziom odporności operacyjnej, minimalizując ryzyko cyberataku i jego potencjalne skutki dla europejskiego sektora finansowego i gospodarki jako całości. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14 grudnia 2022 r., a z dniem rozpoczęcia stosowania tj. 17 stycznia 2025 r. stanie się ono istotnym elementem krajobrazu regulacyjnego cyberbezpieczeństwa na rynku finansowym.

DORA

Kluczowe wymagania DORA

Ustawa stawia przed instytucjami finansowymi serię konkretnych wymagań, mających na celu zapewnienie ich odporności operacyjnej. Należą do nich zaawansowane zarządzanie ryzykiem ICT, regularne testy odporności, strategie na wypadek incydentów cybernetycznych, zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami zewnętrznymi oraz mechanizmy wymiany informacji na temat zagrożeń i najlepszych praktyk w obrębie sektora. Szczegółowe definicje i przegląd obowiązków instytucji w obszarze zarządzania incydentami związanymi z ICT, opublikowano m.in. na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

Korzyści z przestrzegania rozporządzenia

Przestrzeganie DORA przynosi instytucjom finansowym znaczące korzyści, począwszy od wzmocnionej cyberbezpieczeństwa, przez zwiększoną odporność na cyfrowe zagrożenia, aż po poprawę zaufania klientów i inwestorów. Zapewnia także lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem cyfrowym, minimalizując potencjalne straty finansowe i operacyjne. Dodatkowo, instytucje zgodne z DORA mogą czerpać korzyści z bardziej efektywnego procesu audytowego i sprawozdawczości, co przekłada się na lepszą ocenę przez regulatorów i partnerów biznesowych.

Przygotowanie do przestrzegania DORA

Aby przygotować się do przestrzegania rozporządzenia, instytucje finansowe powinny rozpocząć od szczegółowej oceny swojej obecnej odporności operacyjnej i systemów ICT. Ważne jest opracowanie lub uaktualnienie wewnętrznych polityk i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem cyfrowym, a także wdrożenie skutecznych mechanizmów odpowiedzi na incydenty. Szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i świadomości ryzyka jest kolejnym kluczowym krokiem. Instytucje mogą również skorzystać z zewnętrznych konsultacji lub technologii wspomagających zapewnienie zgodności z nowymi wymogami. 

Zarządzanie licencjami oprogramowania (SAM): Wzmocnienie odporności cyfrowej w świetle wymogów ustawy

Zarządzanie licencjami oprogramowania (SAM - Software Asset Management) jest kluczowym aspektem we wzmacnianiu odporności cyfrowej organizacji zgodnie z wymogami DORA. Praktyka ta koncentruje się na efektywnym zarządzaniu i optymalizacji licencji oprogramowania, co jest niezbędne dla utrzymania zgodności prawnej i operacyjnej. Dzięki SAM, instytucje finansowe mogą uniknąć ryzyka związanego z brakami licencyjnymi lub ich nadwyżką, co prowadzi do optymalizacji kosztów i zabezpieczenia przed potencjalnymi sankcjami za naruszenia licencyjne.

LOG Plus, poprzez swoje zaawansowane usługi SAM, zapewnia organizacjom narzędzia i strategie niezbędne do identyfikacji, zakupu, rozmieszczania, utrzymania i audytu oprogramowania. To z kolei ułatwia instytucjom finansowym nie tylko spełnienie specyficznych wymogów rozporządzenia dotyczących zarządzania aktywami cyfrowymi, ale również zwiększa ich odporność na cyberzagrożenia poprzez zapewnienie, że wszystkie wykorzystywane programy są aktualne i posiłkują się odpowiednimi licencjami. Włączenie SAM do strategii zarządzania aktywami informatycznymi (ITAM) umacnia procesy zarządzania ryzykiem i poprawia bezpieczeństwo, co jest zgodne z celami DORA.

Rola ITAM we wspieraniu przestrzegania wymogów

Zarządzanie Aktywami Informatycznymi (ITAM) odgrywa istotną rolę we wspieraniu celów rozporządzenia, poprzez precyzyjne zarządzanie całym majątkiem informatycznym organizacji. Dzięki ITAM, instytucje finansowe uzyskują inwentaryzację i kompleksowy przegląd zasobów, co jest niezbędne do ochrony przed cyberzagrożeniami. Dzięki kontroli stanu komputerów i serwerów, system zaalarmuje o odchyleniach odpowiednio wcześnie, co umożliwi szybszą identyfikację i ocenę ryzyka aby zapobiec potencjalnym incydentom.

Tworzenie efektywnych planów odzyskiwania po awarii jest kolejnym aspektem, w którym ITAM w LOG Plus odgrywa kluczową rolę, zapewniając szybkie wykrycie kluczowych usług lub zasobów powiązanych ze sobą w przypadku ataku. Przejrzystość i ułatwienie raportowania dzięki ITAM jest istotne dla spełnienia wymogów DORA dotyczących audytów i raportowania.

DORA

Wkład ITAM w zarządzanie ryzykiem i odzyskiwanie po awarii

W ramach ITAM identyfikacja i ocena ryzyka związana z posiadaniem i użytkowaniem aktywów IT umożliwia instytucjom finansowym adekwatne reagowanie na zagrożenia cyfrowe. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem ITAM obejmuje identyfikację potencjalnych słabych punktów oraz planowanie działań zapobiegawczych i korygujących, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości działania biznesu. ITAM wspiera tworzenie solidnych planów na podstawie chociażby powiązań pomiędzy zasobami czy usługami.

Zwiększenie transparentności i raportowania przez ITAM

Zarządzanie Aktywami Informatycznymi (ITAM) znacząco zwiększa transparentność w zarządzaniu aktywami IT, co jest kluczowe dla skutecznego raportowania i audytów. Poprzez śledzenie całego cyklu życia każdego zasobu, ITAM ułatwia generowanie szczegółowych raportów dotyczących zasobów IT, ich wykorzystania, stanu zabezpieczeń oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami. Dzięki temu organizacje mogą łatwiej udowodnić przestrzeganie standardów i wymogów, co jest niezbędne w procesach audytowych i wewnętrznych kontrolach zgodności.

Rola ITSM w odporności operacyjnej

Praktyki ITSM bezpośrednio wspierają cele DORA, poprawiając odporność operacyjną organizacji finansowych. ITSM skupia się na zarządzaniu incydentami i problemami, ciągłości działania oraz zarządzaniu poziomem usług. Te praktyki pozwalają na efektywną identyfikację, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów IT, minimalizując tym samym ryzyko zakłóceń w działalności spowodowanych cyberzagrożeniami. Implementacja ITSM zwiększa skuteczność reagowania na incydenty, pomaga w utrzymaniu ciągłości operacji i gwarantuje, że usługi IT są dostarczane zgodnie z oczekiwaniami i wymogami ustawy.

Poprawa jakości i efektywności pracy działu IT oraz całego biznesu

LOG Plus specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań ITAM, ITSM oraz SAM, co umożliwia organizacjom finansowym nie tylko spełnienie wymogów ustawy, ale również optymalizację zarządzania aktywami i usługami IT. Nasze rozwiązania pomagają w precyzyjnym monitorowaniu, zarządzaniu i ochronie aktywów, co jest kluczowe dla cyberbezpieczeństwa i odporności operacyjnej. Poprzez ułatwienie zgodności z regulacjami, zarządzanie ryzykiem oraz efektywne reagowanie na incydenty, LOG Plus wzmacnia fundamenty operacyjnej odporności organizacji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze doświadczenie i rozwiązania mogą wspierać Twoją organizację w osiągnięciu zgodności z DORA i zwiększeniu odporności na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Ponadto, jeżeli twoją firmę obowiązują także wymogi rozporządzenia NIS2, sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc ci także z tym tematem, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie tej zgodności.

Podsumowanie:

  • Wprowadzenie do DORA: Rozporządzenie to jest kluczowym elementem strategii UE na rzecz zwiększenia odporności operacyjnej w sektorze finansowym, mające na celu przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom cybernetycznym.
  • Zakres i wpływ DORA: Obejmuje banki, firmy ubezpieczeniowe, giełdy, i inne instytucje finansowe w UE, podnosząc ich poziom odporności cyfrowej.
  • Kluczowe wymagania: Zaawansowane zarządzanie ryzykiem ICT, regularne testy odporności, strategie na wypadek incydentów cybernetycznych i inne.
  • Korzyści z przestrzegania DORA: Poprawa cyberbezpieczeństwa, zwiększenie odporności na zagrożenia cyfrowe, lepsze zarządzanie ryzykiem cyfrowym.
  • Przygotowanie do przestrzegania DORA: Ocena odporności cyfrowej, aktualizacja polityk i procedur, szkolenie personelu.
  • Rola SAM w wzmocnieniu odporności cyfrowej: Zarządzanie licencjami oprogramowania jako element strategii zgodności z rozporządzeniem, optymalizacja kosztów i unikanie ryzyka naruszeń licencyjnych.
  • Rola ITAM i ITSM w wspieraniu celów DORA: Precyzyjne zarządzanie aktywami cyfrowymi i usługami informatycznymi, identyfikacja ryzyka, tworzenie planów odzyskiwania po awarii, zwiększenie transparentności i raportowania, poprawa jakości i efektywności usług.
  • Wkład LOG Plus: Specjalizacja w oferowaniu rozwiązań SAM, ITAM, i ITSM, wspierających spełnienie wymogów, optymalizację zarządzania aktywami i usługami IT, a także wzmacnianie odporności cyfrowej.
Dyrektywa NIS2
LOG Plus

LOG Plus