Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej systemu LOG Plus

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej Systemu LOG Plus (dalej: „Regulamin”) został stworzony i przyjęty przez LOG Plus sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 520762351, KRS 0000941047.
 2. DEMO – wersja demonstracyjna systemu LOG Plus ma charakter demonstracyjny i nie dochodzi w nim do przetwarzania danych osobowych. Wyróżnia się dwa typy wersji demonstracyjnych:
  1.  DEMO Open LOG Plus – wersja demonstracyjna systemu LOG Plus w formie współdzielonego środowiska, gdzie wgląd do wprowadzanych danych mają również inni użytkownicy. DEMO LOG Plus ma charakter demonstracyjny. Udostępniane środowisko to: (https://logplusdemo.logsystem.pl/#/login). Jest to środowisko współdzielone, serwer wirtualny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.
  2. DEMO Priv LOG Plus – środowisko dedykowane per Klient.
  3. Virtual Appliance – kompletny obraz wirtualnego dysku zawierający: system operacyjny, bazę danych oraz skonfigurowaną aplikację LOG Plus.
 3. Właściciel – LOG Plus sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 520762351, KRS 0000941047.
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z dostępu do DEMO, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała prawidłowej Rejestracji. Użytkownik nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 5. Rejestracja – procedura związana z pozyskaniem dostępu do DEMO. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem formularzy dostępnych pod adresem https://logplus.io/demo/. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury uzyskania dostępu do DEMO przez Użytkownika.
  Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania dostępu do DEMO bez podania przyczyny.
 6. Login i hasło – Właściciel przekazuje Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji, zestaw danych do logowania do wybranego srodowiska demonstracyjnego systemu LOG Plus.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Celem Regulaminu jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z wersji DEMO;
  2. zapewnienie Użytkownikom korzystania z wersji DEMO bez naruszenia podstaw prawnych, w tym zapisów RODO.
 9. W celu uzyskania dostępu oraz korzystania z DEMO oferowanego przez Właściciela, obowiązkowe jest zaakceptowanie zasad wynikających z Regulaminu.
 10. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. 

§2
Korzystanie z systemu

 1. Z chwilą przekazania danych do logowania w Systemie (które jest wynikiem Rejestracji i pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia przez Właściciela) następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a LOG Plus sp. z o.o. (dalej “Umowa”), której przedmiotem jest możliwość korzystania z DEMO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. DEMO systemu pozwala na przetestowanie funkcjonalności Systemu LOG Plus w zakresie udostępnionym przez Właściciela.
 3. Użytkownik może w trakcie korzystania z DEMO lub po jego zakończeniu zdecydować się na wybór płatnej wersji. W tym celu zobowiązany jest podpisać odrębną umowę na korzystanie z Systemu oraz stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu zawarcia umów Użytkownik powinien skontaktować się z LOG Plus za pośrednictwem adresu info@log-systems.com
  Na podstawie niniejszego Regulaminu LOG Plus umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Systemu w wersji demonstracyjnej, co oznacza, że:
  1. Właściciel udostępnia Użytkownikowi dane do logowania i hasło.
  2. Użytkownik może korzystać z wersji demonstracyjnej przez cały okres aktywności loginu i hasła.
  3. Po wygaśnięciu hasła Użytkownik zobowiązany jest do wystosowania prośby o aktualizację loginu i hasła. Może dokonać zgłoszenia na adres dm@log-systems.com
  4. Właściciel nie gwarantuje dostępu do DEMO w okresie testowania. Może to być związane z ograniczoną liczbą Użytkowników mających dostęp do systemu w tym samym czasie.
  5. Żadne dane osobowe w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa (nie dotyczące Użytkownika) nie są przetwarzane.

§3
Obowiązki LOG Plus

 1. Właściciel będzie dokładał należytej staranności, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie DEMO.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu DEMO, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników.
 3. Właściciel jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu/ działaniu DEMO, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Właściciela, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zapisy zdania ostatniego ust.2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W ramach korzystania z DEMO nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie tych danych określa paragraf IV („Prawa i Obowiązki Użytkownika”) poniżej.
 5. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej, jak i dorozumianej za niezgodne z prawem korzystanie przez Użytkownika z DEMO.
 6. Właściciel ma prawo nagłego zaprzestania udostępniania DEMO Użytkownikowi (poprzez zmianę loginu i hasła) w szczególności, gdy Użytkownik będzie korzystał z DEMO niezgodnie z prawem, jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.
 7. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta DEMO, bądź dostępu Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach Systemu, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Systemu.

§4
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Jeżeli w ramach korzystania z Systemu, na podstawie niniejszego Regulaminu, dojdzie do przetwarzania danych Użytkownika, wówczas stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Użytkownik podał przy Rejestracji (formularz zamówienia DEMO) i przetwarzania ich w celu korzystania przez Użytkownika z Systemu lub w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził wymagane prawem zgody.
 2. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą w żaden sposób przetwarzania danych osobowych osób, które znajdują się w bazach danych Użytkownika. W ramach korzystania z DEMO, Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Systemu żadnych danych osobowych.
 3. Administratorem przetwarzającym dane osobowe, podane przez Użytkownika przy Rejestracji, jest spółka LOG Plus sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.
 5. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim i przetwarzane są wyłącznie na terytorium Europejskiego Terytorium Gospodarczego.
 7. Dane przetwarzane są na czas istnienia Konta DEMO oraz na czas wypełnienia przez Właściciela obowiązków podatkowo-księgowych (zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO) w wypadku ich powstania. W wypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą zgód wymaganych prawem dane przetwarzane będą do odwołania zgody przez osobę.
 8. Właściciel jako administrator w rozumieniu art. 4 ust 7 RODO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać na adres e-mail iod@log-systems.com.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 13. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez niego z Systemu.
 14. W imieniu osoby prawnej, Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentacji. Osoba dokonująca Rejestracji osoby prawnej w Systemie oświadcza jednocześnie, iż jest prawnie umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej oraz do dokonania Rejestracji i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 15. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu Rejestracji i zakładania Konta oraz za uzupełnianie i zmianę danych w Systemie.
 17. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie od Właściciela komunikatów dotyczących korzystania z DEMO przez Użytkownika. Komunikaty zostaną do Użytkownika przesłane na adres poczty email podany przy Rejestracji Konta DEMO.
 18. Komunikaty, o których mowa w ust. 16 wysłane będą w celu oceny satysfakcji Użytkownika z korzystania z Systemu w ramach DEMO. Podstawą wysłania wiadomości jest uzasadniony interes Właściciela zgodnie z art. 6 ust.1 f) RODO. Przez uzasadniony interes rozumie się otrzymanie informacji zwrotnej odnośnie korzystania z Systemu od Użytkownika, który korzystał z DEMO, dzięki czemu Właściciel będzie mógł usprawnić działanie Systemu w sposób zapewniający satysfakcję Użytkowników.

§5
Rozwiązanie umowy

Spółce LOG Plus przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeżeli Użytkownik lub osoba korzystająca z Konta Użytkownika, naruszy postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie rozwiązania Umowy zgodnie z zapisami zdania poprzedzającego, Konto Użytkownika w Systemie zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§6
Reklamacje

 1. Właściciel nie przyjmuje reklamacji w związku z brakiem możliwości zalogowania się na udostępnione Login i hasło.
 2. Użytkownik ma prawo do ponownego zgłaszania się do LOG Plus w celu uzyskania danych do logowania, jeśli wyraża chęć dalszego korzystania z DEMO.

§7
Postanowienia końcowe

 1. LOG Plus zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie na stronie logplus.pl informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie logplus.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Systemu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Systemu.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz iż będzie korzystał z Systemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.