LOG Plus LOGO w

Schemat organizacyjny

Organizacje

W schemacie organizacyjnym rozróżniamy dwa obiekty:
 • Organizację – najwyższy element w hierarchii struktury,
 • Dział – każdy element struktury drzewa pod organizacją.

Organizacje możemy podzielić na:
 • wewnętrzne
 • zewnętrzne:
 • klient
 • dostawca
 • partner
 • inne.

Dzięki jednemu widokowi, użytkownik widzi jakie jednostki organizacyjne zostały utworzone w systemie, ile i jakie działy są wyszczególnione w ich obrębie. Z poziomu głównej tabeli organizacji dostępne są także informacje takie jak:
 • Osoby (ilość osób w organizacji – kliknięcie przenosi użytkownika do tabu osoby w szczegółach organizacji)
 • Numer NIP
 • REGON
 • Główna lokalizacja ( kliknięcie przenosi użytkownika do szczegółów lokalizacji)
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Państwo
 • Kod organizacji
 • Numer MPK
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Opiekun ( kliknięcie przenosi użytkownika do karty osoby)
 • Osoba kontaktowa
 • Opis
 • Cele
 • CRM ID
 • SAP_ID
 • Company LDAP/AD
 

Tworzenie nowej organizacji

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Kliknij Dodaj organizację.
 3. Uzupełnij metrykę organizacji informacjami i kliknij Zapisz.

Edycja szczegółów organizacji

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Z listy organizacji wybierz tę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Akcje  i wybierz Edytuj informacje.

Działy

Dodanie działu w utworzonej organizacji

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Z listy organizacji wybierz tę, w ramach której chcesz utworzyć nowy dział klikając na jej wiersz.
 3. Kliknij i rozwiń Akcje → Dodaj dział.
 4. Uzupełnij informacje dotyczące działu.
 5. Nie wychodząc z okna edycji, możesz od razu utworzyć powiązania z zasobami/lokalizacją przełączając się pomiędzy zakładkami po lewej stronie okna.
 6. Kliknij Zapisz.

Edycja szczegółów działu​

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Kliknij PPM w wierszu działu, którego szczegóły chcesz edytować i kliknij Edytuj informacje.
 3. Uzupełnij informacje. Możesz wskazać szefa działu z dostępnej listy pracowników, dodać dane kontaktowe. W oknie edycji szczegółów możesz także przypisywać zasoby do działu, wyszukując je z bazy systemu.
 4. Kliknij Zapisz.

Podgląd schematu organizacyjnego

 1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na swoją nazwę użytkownika.
 2. Wybierz Schemat organizacyjny.

Przypisywanie osób /zasobów /licencji /umów

Do organizacji

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Z listy organizacji wybierz tę, którą chcesz edytować.
 3. Przejdź do karty Osoby/Zasoby/Licencje/Umowy. 
  Karta ta prezentuje obecnie przypisane osoby/zasoby/licencje/umowy.
 4. Kliknij ikonę plusa w lewym górnym rogu tabeli.
  Tabela przełączy się widok wszystkich osób/zasobów/licencji/umów w CMDB.
 5. Za pomocą wyszukiwarki oraz filtrów odnajdź i zaznacz checkboxem osoby/zasoby/licencje/umowy, które chcesz przypisać do danej organizacji.
 6. Kliknij Zapisz.

Do działu

 1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na swoją nazwę użytkownika.
 2. Wybierz Schemat organizacyjny.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek przy nazwie działu, którego szczegóły chcesz edytować i kliknij Edytuj szczegóły.
 4. Przejdź do zakładki Osoby/Komputery/Zasoby/Licencje/Umowy i za pomocą wyszukiwarki odnajdź zasoby, które chcesz przypisać do działu. Możesz przełączać się pomiędzy zakładkami.
 5. Kliknij Zapisz.

Od strony zasobu

 1. Wejdź w dowolną grupę zasobów.
 2.  Z listy klikając wybierz zasób, który chcesz przypisać do organizacji/działu.
 3. Kliknij Akcje -> Przypisz->Dział.
 4. Za pomocą wyszukiwarki odnajdź zasoby, które chcesz przypisać do działu/organizacji (lista zawiera zarówno organizacje i działy).
 5. Kliknij Zapisz.

Zbiorczo (od strony zasobu)

 1. Wejdź w dowolną grupę zasobów.
 2.  Z listy klikając wybierz zasób, który chcesz przypisać do organizacji/działu.
 3. Z listy wyszukaj i zaznacz checkboxem zasoby, które chcesz przypisać.
 4. Kliknij ikonę ołówka w lewym górnym rogu tabeli, wybierz Zmień->Dział.
 5.  Z listy Wybierz działy/organizacje do przypisania. Uwaga! Dotychczasowe działy zostaną zastąpione wybranymi!

Powiązanie organizacji z lokalizacją

 1. Z widoku dashboardu CMDB, w sekcji Osoby i organizacje wejdź do grupy Organizacje.
 2. Z listy organizacji wybierz tę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Akcje -> Przypisz -> Lokalizację.
 4. Za pomoc checkboxa Wybierz i zaznacz pozycje, które mają zostać dodane do listy.
 5. Kliknij Zapisz.

​​Powiązanie działu z lokalizacją

 1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na swoją nazwę użytkownika.
 2. Wybierz Schemat organizacyjny.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek przy nazwie działu, którego szczegóły chcesz edytować i kliknij Edytuj szczegóły.
 4. Przejdź do karty Lokalizacje.
 5. Wyszukaj i klikając wybierz lokalizacje, które chcesz powiązać z działem.
 6. Kliknij Zapisz,

Filtrowanie zasobów w CMDB dla konkretnego działu/organizacji

 1. Z widoku Dashboardu głównego CMDB wybierz Filtry.
 2. Za pomocą checkboxów wybierz działy lub organizacje, dla których chcesz wyświetlić dane.
 3. Kliknij Potwierdź.
 4. Dashboard pokazuje przefiltrowane zasoby dla wybranych wartości, również po wejściu do grupy. Możesz wykonywać standardowe akcje w grupach zasobów.
 5. Aby wyczyścić filter kliknij Wyczyść lub użyj ikony X nad dashboardem.

Uprawnienia do organizacji

W ramach konkretnych ról, możesz nadawać uprawnienia do podglądu, tworzenia, edycji oraz usuwania elementów schematu organizacyjnego. Daje to możliwość większej kontroli nad tym, co widzi i jakie akcje może wykonywać użytkownik. Przekłada się to na bezpieczeństwo danych Twojej organizacji.

 1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na swoją nazwę użytkownika i wybierz Ustawienia.
 2. Z menu bocznego wybierz Role i uprawnienia.
 3. Utwórz nową, lub wybierz rolę, którą chcesz edytować klikając na ikonę ołówka w jej wierszu.
 4. W sekcji Organizacje i lokalizacje możesz skonfigurować poniższe parametry:
 • Podgląd – daje uprawnienie do widoku:
  • Ograniczonego do organizacji użytkownika – Ograniczenie spowoduje ograniczenie podglądu grupy organizacje oraz słownika organizacji wyłącznie do tych organizacji do których przypisany jest zalogowany użytkownik. Dostępne będą wszystkie działy należące do organizacji użytkownika.
  • Ograniczonego do działów użytkownika – Ograniczenie powoduje zawężenie listy wyświetlanych działów wyłącznie do tych działów, do których przypisany jest zalogowany użytkownik.
 • Tworzenie i edycja – tworzenie nowych organizacji i/lub komórek działów, edycja istniejących
 • Usuwanie
 • Podgląd schematu organizacyjnego – upoważnia do wglądu w schemat organizacyjny
 • Podgląd szczegółów organizacji – upoważnia do wglądu w szczegóły danej organizacji m.in. do tego jakie są przypisane do niej zasoby

W tym artykule znajdziesz: