LOG Plus LOGO w

ITSM (IT Service Management)

ServiceDesk

ServiceDesk

Zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami: dodawanie i edycja zgłoszeń typu wniosek, incydent, zmiana, problem; Zarządzanie stanem i statusem zgłoszenia; Priorytety zgłoszenia; Grupy realizacyjne; Grupy akceptacyjne; Kategoryzowanie zgłoszeń, tworzenie własnych kategorii i podkategorii; Czat i cykl życia zgłoszenia; Relacje zgłoszenia z zasobami, innymi zgłoszeniami oraz zadaniami; Zarządzanie kolejką zgłoszeń w postaci listy z możliwością filtrowania i sortowania zawartości kolumn, wyszukiwania, zmiany układu kolumn; Dashboard użytkownika z linkowaniem do katalogu spraw zgłoszonych zgłoszeń, zadań; Dashboard operatora helpdesk: wyświetlenie zgłoszeń dla konkretnego zakresu danych, widok zgłoszeń według stanów, nierozwiązane zgłoszenia, linkowanie i filtrowanie listy zgłoszeń zgodnie z wyborem na wykresach; Powiadomienia o nowym zgłoszeniu, zmianie statusu zgłoszenia, nowym komentarzu w zgłoszeniu.

Zarządzanie Zadaniami

Zarządzanie Zadaniami

Zarządzanie zadaniami: tworzenie nowych zadań i edycja istniejących; Nadawanie typu, priorytetu, określanie stanu, terminu, kategorii, określanie budżetu; Lista zadań z możliwością filtrowania i wyszukiwania, czat i notatki w zadaniu; Załączniki do zadania; Przypisywanie zadań do zgłoszeń, osób, zasobów; Powiadomienia o nowym zadaniu, zmianie statusu zadania, nowym komentarzu w zadaniu, nowej relacji w zadaniu, nadchodzącym terminie wykonania zadania, przekroczonym terminie wykonania zadania.

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie katalogiem spraw: dodawanie, grupowanie spraw, edycja istniejących spraw, zarządzanie dostępem do spraw, systemowe katalogi spraw, powiązywanie spraw z procesami.

Konektor Mail

Konektor

Konektor Mail

Konektor umożliwiający tworzenie zaawansowanych reguł odbioru wiadomości e-mail i konwertowanie ich na zgłoszenia i/lub zadania; Dodawanie oraz konfigurowanie zgłoszeń/zadań poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na skonfigurowany adres e-mail skrzynki; Tworzenie reguł biznesowych określających sposób mapowania pól wiadomości e-mail ze zgłoszeniem/zadaniem, pomijanie wskazanych elementów e-maili.

Zarządzanie Procesami

Zarządzanie katalogiem procesów: dodawanie, grupowanie procesów, edycja istniejących; Zarządzanie statusami, priorytetami, relacjami z zasobami, zarządzanie dostępem i uprawnieniami do procesów.

Edytor Przepływów

Edytor Przepływów

Zaawansowany graficzny edytor procesów, budowanie przepływów w UML za pomocą metody drag&drop, gotowe elementy takie jak: start, przejście, stan, akceptacja, stop; Konfiguracja zaawansowanych reguł posiadających warunki do wykonania akcji; Akcje w procesie – automatyzacja czynności : ustaw wartość pola , wyślij wiadomość mail, dodaj komentarz, dodaj notatkę; Akceptacje w procesie, Kwora akceptacyjne; Uprawnienia do wykonywania przejść; Automatyczne przypisywanie SLA do procesu.

Edytor Formularzy

Edytor Formularzy

Zarządzanie katalogiem formularzy, tworzenie, grupowanie formularzy, edycja istniejących; Zaawansowany graficzny edytor formularzy; Pola mapowane; Przenoszenie wartości pól mapowanych na zgłoszenia; Formularze systemowe.

Zarządzanie Poziomem Usług

Zaawansowane zarządzanie poziomem świadczenia usług (SLA), wymagany poziom dostępności; Automatyczne rozliczanie kosztów obsługi zgłoszeń, limitu zgłoszeń, czasu reakcji, czasu realizacji, naliczanie kar; Automatyczne przypisywanie SLA w procesie.

Kanał Sygnalistów

Anonimowy kanał do zgłoszeń sygnalistów; Dodawanie zadania w kategorii Zgłoszenie sygnalisty bez konieczności logowania się użytkownika; Cykl życia zgłoszenia; Unikalny token dla zgłoszeń.

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie ról i uprawnień.

Zarządzanie Procesami RODO

Zarządzanie Procesami RODO

Zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania; Zarządzanie upoważnieniami.

W tym artykule znajdziesz: