1

Aktualna wersja systemu

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.100 – grudzień 2023

 • Dodano komunikat o wymaganej wersji .NET 6.0 dla planowanej wersji 3.5.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o kluczu API w kontrolce TinyMCE.
 • Poprawiono błędy dotyczące konfiguracji harmonogramu agenta, pojawiające się na serwerach.
 • Poprawiono sporadyczny błąd z aktualizacją słowników systemu.
 • Poprawiono błąd przy przypisywaniu licencji za pomocą automatyzacji w Usługach Katalogowych.
 • Poprawiono sporadyczny problem z ewidencją zainstalowanego oprogramowania.
 • Poprawiono wyświetlanie podwójnych licencji w szczegółach oprogramowania w SAM.
 • Przywrócono możliwość wprowadzania czynności serwisowych dla systemów informatycznych.

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.96 – październik 2023

Ogólne

 • Ukryto dostęp do modułu Zarządzania usługami przy braku licencji na ten moduł 
 • Ukryto dostęp do modułu Zarządzania procesami przy braku licencji na ten moduł
 • Zablokowano możliwość wykonywania skryptów oraz ukryto zakładki Lista skryptów i Historia skryptów w sekcji Zdalne zarządzanie przy braku licencji na moduł Zdalne zarządzanie komputrami
 • Zablokowano możliwość wykonywania zdalnych połączeń oraz ukryto zakładkę Historia połączeń VNC w sekcji Zdalne zarządzanie przy braku licencji na moduł Zdalny Pulpit 
 • Zoptymalizowano zaczytywanie schematu organizacyjnego przy dużej ilości gałęzi
 • Poprawiono łączenie filtrów zaawansowanych z filtrami na nowych tabelach

ITAM

 • Dodano aktualizację danych sprzętowych ze skanów off-line (model procesora, liczba procesorów, liczba rdzeni, liczba dysków, pamięć HDD, pamięć RAM)
 • Poprawiono blokowanie dostępu do Ustawień sieciowych dla uprawnienia Administracja biznesowa. Sekcja dostępna wyłącznie w ramach Administracji systemowej
 • Poprawiono sporadyczne problemy z aktualizacją ustawień sieciowych
 • Poprawiono problem z importem osób z Active Directory w przypadku różnicy wielkości znaków dla dodatkowych loginów użytkownika
 • Poprawiono pobieranie użytkowników z Azure AD przy ponad tysiącu osób

SAM

 • Poprawiono problem braku uprawnień przy akcji automatycznego rozwiązywania niezgodności
 • Poprawiono aktualizację puli licencji po aktualizacji warunków w globalnej paczce słowników i wzorców

ITSM

 • Obsłużono pobieranie do zgłoszeń i zadań, maili wysyłanych z adresów grup dystrybucyjnych
 • Poprawiono problem z wykonywaniem automatycznych zmian statusu zgłoszenia po określonym czasie
 • Poprawiono automatyczne ustawianie tematu zgłoszenia z użyciem zmiennej CaseName pobierającej nazwę Sprawy do tematu
 • Poprawiono podwójne wklejanie kopiowanych treści do cyklu życia zgłoszenia

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.86 – wrzesień 2023

Ogólne

 • Dodano możliwość zmniejszenie wielkości bazy agenta z poziomu API LOG+
 • Dodano informację w logach systemu o loginie użytkownika który wywołał aktualizację systemu
 • Dodano walidacje na format wpisywanych dat w systemie
 • Dodano systemowe oznaczenia twórcy we wpisach w cyklu życia
 • Poprawiono problem ze znikającymi polami w konfiguracji filtrów zaawansowanych

ITAM

 • Dodano wykonywanie backupu pliku skryptu, którego wykonanie zakończyło się niepowodzeniem
 • Poprawiono problem ze znikającymi polami w konfiguracji filtrów zaawansowanych
 • Poprawiono linkowanie do zasobów sieciowych na tabelach relacji w innych zasobach
 • Poprawiono pojawianie się dwóch zbiorów dodanych po dodaniu nowego zbioru w Systemach informatycznych
 • Poprawiono problem z przypisywaniem zasobów do faktur
 • Poprawiono przypisywanie hostów w oparciu o integracje z vmware do maszyn wirtualnych dodanych przez instalację agenta
 • Poprawiono tworzenie relacji z działem podczas importu faktur z pliku
 • Poprawiono błąd filtrowania licencji w komputerach po nazwach relacji

SAM

 • Poprawiono odświeżanie liczników w szczegółach licencji po zmianie salda/przypisań
 • Poprawiono automatyczne przypisywanie licencji z prawem Per Site No Limit
 • Poprawiono filtrowanie szczegółów SAM po działach i organizacjach
 • Poprawiono aktualizowanie uwag do licencji po usunięciu licencji do kosza
 • Poprawiano linkowanie zasobów w szczegółach SAM

ITSM

 • Poprawiono wklejanie skopiowanej treści do cyklu życia zgłoszenia
 • Poprawiono problem z zapisywaniem uprawnień do katalogu spraw

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.74 – sierpień 2023

CMDB

 • Dodano możliwość importu relacji licencja-faktura z pliku .csv. 
 • Dodano kolumnę Opis w tabelach Serwery i Drukarki. 
 • Dodano wywołanie przeliczenia liczników osób w dziale lub organizacji po usunięciu z Azure AD. 
 • Dodano pobieranie managera (przełożonego) z Azure AD. 
 • Dodano możliwość przypisania Głównego działu za pomocą reguł automatyzacji AD (automatyczne przypisanie). 
 • Zoptymalizowano działanie pobrania relacji z działem/organizacją w schemacie organizacyjnym.
 • Poprawiono błąd znikającego licznika zaznaczonych wpisów na gridzie. 
 • Poprawiono problem ze scalaniem filtrów podczas zmiany widoku tabeli na widok pełnoekranowy. 
 • Poprawiono eksport uwag do pliku Excel. 
 • Poprawiono problem w synchronizacji maszyn wirtualnych z Vmware. 
 • Rozszerzono zakres pobierania danych z Vmware. 
 • Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wyszukiwania zasobu typu komputer z listy podczas przypisywania licencji. 
 • Poprawiono problem z przekroczeniem liczby parametrów dla sprawdzenia stanu zasobów w relacji do Usług. 

SAM

 • Poprawiono tabele szczegółów oprogramowania w SAM. 
 • Zoptymalizowano filtrowanie działów i lokalizacji na dashbordzie SAM. 
 • Zmieniono przyciski akcji na szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Instalacje w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Użytkownicy w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Licencje w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono lokalizację filtrów zaawansowanych. 
 • Poprawiono stylowanie widgetów w widoku SAM. 
 • Poprawiono mechanizm automatycznego przeliczania ROI dla Osób.

ServiceDesk

 • Dodano możliwość dołączania zrzutów ekranu ze schowka jako załącznik do zgłoszenia. 
 • Dodano możliwość dołączania zrzutów ekranu w Opisie zgłoszenia. 
 • Dodano kolumny opisujące Zgłaszającego na liście zgłoszeń np. Organizacja zgłaszającego, Główny dział zgłaszającego, Miasto zgłaszającego, Stanowisko zgłaszającego. 
 • Dodano informację w cyklu życia zgłoszenia o zmianie wartości naruszenia. 
 • Dodano pole „Źródło” do katalogu formularzy oraz workflow. 
 • Dodano możliwość podglądu na formularzu wszystkich Osób w polu Zgłaszający bez względu na uprawnienia do widoczności Osób w roli uprawnień. 
 • Rozbudowano informacje o osobach wyświetlane po najechaniu na link np. Zgłaszającego. 
 • Zoptymalizowano działanie filtrów w tabeli zgłoszeń. 
 • Poprawiono problem z ustawianiem wstecznej daty na polach własnych w formularzu zgłoszenia. 
 • Poprawiono błąd związany ze znikaniem formularza po anulowaniu dodawania załącznika z dysku. 

Data Warehouse

 • Poprawiono problem z przetworzeniem skanu do hurtowni danych związany z niezgodnością wersji Agenta. 
 • Dodano mechanizm wyłączania hurtowni danych w profilach Agentów po utracie licencji. 
 • Rozszerzono konfigurację profilu Agenta o zakres związany z hurtownią danych. 
 • Zmieniono opisy i tłumaczenia w konfiguracji Hurtowni danych. 

Agent

 • Poprawiono problem z brakiem słowników w katalogu Data Connectora. 
 • Poprawiono błąd braku statusu Agenta „Brak” podczas widoku pełnoekranowego tabeli Komputery. 
 • Obsłużono błąd przetwarzania daty i dodano obsługę przetwarzania skanu z EU dla serwera US – Data Connector. 
 • Obsłużono błąd z instalacją i działaniem usługi Agenta na komputerach i serwerach ze starszymi systemów operacyjnych. 
 • Dodano mechanizm zapobiegający zapętlaniu się restartów Agenta przy problemach z zapisaniem profilu Agenta. 
 • Dodano mechanizm usuwania danych z monitoringu usług Windows przez Agenta i zablokowano zbieranie tych danych. 
 • Zoptymalizowano zakres danych pobierany przez Agenta. 
 • Zmieniono domyślną konfigurację profilu Agenta Basic. 

Inne

 • Poprawiono brakujące tłumaczenia. 
 • Poprawiono błąd przy uruchomieniu wydzielonego serwera aktualizacji Linux. 
 • Poprawiono działanie odświeżania danych o wygaśnięciu wsparcia z portalu producenta 

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.50 – lipiec 2023

 • Dodano datę do pliku raportu przesyłanego z agenta 
 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie Typ zasobu w tabelach relacyjnych 
 • Dodano narzędzie diagnostyczne do wykrywanie długości czasu trwania sesji w LOG+ 
 • Dodano Typ środowiska “Archiwalne” w systemach informatycznych 
 • Dodano wsparcie dla SNMP Implict SSL w konfiguracji poczty e-mail 
 • Dodano wyszarzenie dodanych pozycji w oknie dodawania umów przypisanych do organizacji 
 • Dodano zabezpieczenie przed dodaniem starych danych do hurtowni agenta 
 • Ograniczono możliwość aktualizacji systemu i słowników oprogramowania po wygaśnięciu wsparcia 
 • Zaktualizowano biblioteki CPU-Z odpowiedzialne za identyfikację konfiguracji sprzętowej 
 • Zaktualizowano listę praw licencji w liście automatycznego przypisywania licencji 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania licencji do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania lokalizacji do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania osób do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania Umów do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania zasobów do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zoptymalizowano czas usuwania z kosza dużej ilości licencji 
 • Zoptymalizowano mechanizm przeliczania czasów użycia oprogramowania dla Osób 
 • Zoptymalizowano mechanizm przeliczania komentarzy do relacji Osoba-Oprogramowania i Osoba-Licencja 
 • Poprawiono błąd dat przy generowaniu pełnej i podstawowej metryki komputera 
 • Poprawiono błąd pojawiający się w logach serwera w przypadku braku przypisania profilu agenta przy pierwszym połączeniu z serwerem 
 • Poprawiono błędnie przypisywanego twórcę relacji w tabeli licencje 
 • Poprawiono brak możliwości ustawienia typu grupy osób 
 • Poprawiono brak odświeżania listy osób po przypisaniu osoby do Grup osób z poziomu menu akcji 
 • Poprawiono czas pierwszego ładowania ekranu na serwerach bez dostępu do Internetu 
 • Poprawiono drobne tłumaczenia systemu na język angielski 
 • Poprawiono kolory hover i focus w aplikacji 
 • Poprawiono ładowanie okien modalnych na liście i w szczegółach zgłoszenia 
 • Poprawiono mechanikę działania breadcrumbs 
 • Poprawiono pojawianie się “Braku uprawnień” przy dodawaniu zasobów gdy na zasobach założony był zaawansowany filtr 
 • Poprawiono porównanie loginu ze znakiem ” dla PostgreSQL przy automatycznym tworzeniu relacji komputer-osoba. 
 • Poprawiono problem z aktualizacją raportów systemowych w środowiskach z silnikiem PostgreSQL 
 • Poprawiono problem z aktualizacją ról przypisywanych użytkownikom na podstawie grupy osób 
 • Poprawiono problem z przerywaniem wykonywanie synchronizacji osób po wystąpieniu błędu 
 • Poprawiono problem z wyskakującym na chwilę oknem potwierdzenia zmian w Usługach katalogowych 
 • Poprawiono przeliczanie “Przekroczonego czasu realizacji i reakcji” po edycji SLA 
 • Poprawiono skalowanie dużych zdjęć wrzucanych do artykułów w bazie wiedzy 
 • Poprawiono ucinanie zrzutów ekranu dla skalowania i wielu monitorów 
 • Poprawiono wsparcie systemu dla starszej wersji MS SQL Server 2014 
 • Poprawiono wygląd listy “Powtórz” w regule automatyzacji “Generuj raport i wyślij” przy specyficznej ścieżce 
 • Usunięto możliwość zmiany rozmiaru favicony na rzecz skalowania 

Lista zmian do wersji 3.4.38 – czerwiec 2023

CMDB

 • Dodano datę wykonania w nazwach plików audytu wykonywanego przez agenta
 • Dodano daty: “Ostatnia aktywność agenta”, “Data ostatniego pełnego audytu”, “Data ostatniego przyrostowego audytu”, “Data ostatniego raportu” w tabelach Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano kolorowanie wierszy na podstawie ostrzeżeń i problemów w tabeli osób
 • Dodano kolumnę Cena zakupu na liście zasobów Pozostałych
 • Dodano możliwość wydzielenia serwera aktualizacji/komunikacji agentów od dostępu do portalu systemu
 • Dodano obsługę aktualizacji systemu przy wydzielonym serwerze aktualizacji
 • Dodano obsługę TLS 1.2 w Updaterze agenta
 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano pomijanie folderu temp przy aktualizacji
 • Dodano typ komputera All-In-One
 • Dodano wparcie agenta przy aktualizacji .Net Frameworka Updatera agenta
 • Dodano wyświetlanie własnego logo na pełnym ekranie tabeli oraz zapamiętywanie filtrów pomiędzy zwykłym i pełnym ekranem tabeli
 • Dodano wyszarzania wierszy na oknie modalnym dodawania licencji i lokalizacji w organizacji oraz linki w nazwach
 • Dodano zapamiętywanie głównego filtra na listach zasobów
 • Obsłużono zbędną aktualizację słownika kategorii przy aktualizacji słowników
 • Poprawiono błąd ilości wyświetlanych opcji w filtrze na nowych tabelach zasobów. Zwiększono ilość pobieranych rekordów do wyliczenia listy opcji.
 • Poprawiono błąd przy próbie edycji systemowych grup osób
 • Poprawiono błąd wejścia w szczegóły licencji, gdy do licencji dodany został załącznik przez użytkownika który został usunięty z systemu
 • Poprawiono brak opcji usuwania i klonowania w szczegółach zasobów
 • Poprawiono brak uwag w szczegółach komputerów
 • Poprawiono brak zawijania wierszy w profilach agentach
 • Poprawiono dodawanie duplikatów filtrów zaawansowanych
 • Poprawiono sortowanie zasobów po dziale w szczegółach organizacji
 • Poprawiono działanie filtrowania na pole Opis na liście licencji
 • Poprawiono działanie grupowej zmiany lokalizacji i działów
 • Poprawiono działanie licznika osób w szczegółach organizacji po zmianie zasobów
 • Poprawiono kolor czcionki na przycisku “Dostępna aktualizacja”
 • Poprawiono kolorowanie sekcji dashboardów jeśli występują w nich uwagi
 • Poprawiono pobieranie załączników z poczty Azure
 • Poprawiono problem z rozwijaniem się wielu reguł jednocześnie w konfiguracji formularzy, poczty, harmonogramów
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem numeru faktury na liście licencji
 • Poprawiono stylowanie kontrolki “more-vert” w Osobach, Licencjach i Drukarkach
 • Poprawiono stylowanie licznika organizacji zewnętrznych
 • Poprawiono tłumaczenia Sieci na głównym dashboardzie
 • Poprawiono tłumaczenie nagłówka tabeli licencje w widoku pełnoekranowym
 • Poprawiono ukrywanie edycji i usuwania w licencjach i szczegółach grup osób, gdy nie ma uprawnień
 • Poprawiono wydajność wyszukiwania i sortowania na listach zasobów, gdy w systemie skonfigurowane są pola dodatkowe
 • Poprawiono wyświetlanie liczników uwag na kafelkach dashboaru przy dużej ilości uwag
 • Poprawiono zatrzymanie usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników
 • Rozdzielono atrybuty LDAP/AD i aktywności LDAP/AD w integracji z usługami katalogowymi
 • Usunięto branie pod uwagę wielkości liter przy porównywaniu danych profilu Agenta
 • Usunięto wybór Czynności serwisowych w cyklu życia zasobów, gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych np. Profili stanowisk pracy, Licencjach, Osobach i Umowach, gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych
 • Usunięto zbędną opcję drukowania etykiet w licencjach
 • Zmieniono etykietę kolumny “Dział nadrzędny” na “Jednostka nadrzędna” w szczegółach organizacji
 • Zoptymalizowano ładowanie dashboardu zasobów
 • Zoptymalizowano przeliczanie dat wygaśnięcia licencji i wynikających z nich powiadomień
 • Zwiększono obszar klikania na głównym menu systemu

CMDB Ultra

 • Dodano domyślne profile konfiguracji agenta SNMP
 • Przebudowano mechanizm tworzenia i podglądu Profili stanowisk oraz przeniesiono ich konfigurację z ustawień na dashboard CMDB

Data Warehouse

 • Dodano informację o jednostce w konfiguracji czasu przechowywania danych w hurtowni danych

Desktops Monitoring

 • Dodano dodatkowe informacje do alertów SMART

Network

 • Dodano podgląd hasła w konfiguracji zdalnego pulpitu
 • Poprawiono brak możliwości zaznaczenia i odznaczenia wszystkich urządzeń w wynikach skanowania sieci po dodaniu zasobu

Process Management

 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie

Remote Desktop

 • Dodano obsługę znaków diakrytycznych w komunikatach wyświetlanych przy połączeniu zdalnym

Reports

 • Dodano uwzględnianie urządzeń mobilnych w raporcie Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Poprawiono sporadycznie pojawiające się artefakty na raportach

SAM

 • Dodano walidację na dział dla rodzaju licencji Per Site No Limit
 • Dodano wpisy w cyklu życia po integracji z VMware i HyperV
 • Poprawiono błąd automatyzacji przy wykonaniu integracji z VMware
 • Poprawiono wydajność przeliczania ROI dla oprogramowania
 • Poprawiono znikające oprogramowanie po zmianie poziomu użycia

Scripts

 • Poprawiono problem z uprawnieniami do skryptów w oparciu o grupy skryptów

ServiceDesk

 • Dodano czas reakcji i czas realizacji na liście zgłoszeń
 • Dodano ikony i linki do poziomu świadczenia na liście zgłoszeń
 • Dodano możliwość filtrowania listy zgłoszeń po uwagach
 • Dodano predefiniowane listy filtrów na liście zgłoszeń
 • Poprawiono blad “undefined” w polach wielokrotnego wyboru w formularzach workflow
 • Poprawiono błąd podczas wykonania przejścia na powiązanym zadaniu w zgłoszeniu
 • Poprawiono błędne dane na biurku użytkownika po wybraniu wcześniej innego biurka
 • Poprawiono brak możliwości wykonania przejścia przy próbie wyczyszczenia pola Relizujący
 • Poprawiono pojawianie się pustego podglądu formularza podczas jego konfiguracji
 • Poprawiono wydajność systemu przy zmianie realizującego zgłoszenie
 • Poprawiono wygląd widgetów filtrujących na liście zgłoszeń
 • Poprawiono wyświetlanie pustego menu przy braku uprawnień do zgłoszenia
 • Poprawiono zapamiętywanie filtrów na liśćie zgłoszeń
 • Poprawiono znikające dane w konfiguracji odbioru poczty
 • Usunięto zbędny komunikat o odrzuceniu zmian w poziomach świadczenia usług
 • Zablokowano możiwość ponownego kliknięcia w przycisk Zapisz w konfiguracji formularza zgłoszenia jest w trakcie zapisywania lub nie wprowadzono zmian
 • Zmieniono tłumaczenie poziomu usługi na liście zgłoszeń i w zgłoszeniu z “Delivery level” na “Service level”

Task Management

 • Poprawiono błąd podczas zmiany priorytetu zadania na liście zadań
 • Poprawiono błędne wysyłanie powiadomień o przekroczonym terminie zadania dla zadań odrzuconych

Users Monitoring

 • Usunięto branie pod uwagę dużych i małych liter przy automatycznym tworzeniu relacji komputer-osoba
 • Usunięto zbędne wpisy w cyklu życia zasobów aktualizowanych przez konektory