Struktura bazy danych

Opis tabel bazy danych LOG Plus:

Nazwa tabeli Opis
Accessory Tabela Accessory zawiera informacje o zasobach typu “Pozostałe”
AccessoryAttachment Tabela AccessoryAttachment zawiera relacje zasobów typu “Pozostałe” z załącznikami
AccessoryComment Tabela AccessoryComment przechowuje komentarze i notatki dotyczące akcesoriów. 
AccessoryDepartment Tabela AccessoryDepartment przechowuje informacje o działach lub jednostkach organizacyjnych powiązanych relacjami z zasobami typu “Pozostałe”. 
Account Tabela Account przechowuje informacje o kontach użytkowników systemu
AdvancedFilter Tabela AdvancedFilter zawiera informacje o zaawansowanych filtrach używanych w systemie
AdvancedFilterCondition Tabela AdvancedFilterCondition przechowuje warunki używane w zaawansowanych filtrach
Agent Tabela Agent zawiera szczegółowe informacje na temat agentów w systemie
AgentJob Tabela AgentJob przechowuje informacje na temat zadań (jobów), które są uruchamiane przez agenta
AgentJobDistributedFile Tabela AgentJobDistributedFile zawiera informacje o plikach rozprowadzanych przez Agenta
AgentMobile Tabela AgentMobile zawiera informacje o agentach mobilnych w systemie
AgentNetworkSettings Tabela AgentNetworkSettings przechowuje ustawienia sieciowe Agenta
AgentProfile Tabela AgentProfile zawiera ogólne informacje na temat profili agentów w systemie
AgentProfileCoverage  
AgentProfileDomainProcessRule Tabela AgentProfileDomainProcessRule zawiera reguły procesów domenowych związane z profilami agentów
AgentProfileMobileSettings Tabela AgentProfileMobileSettings zawiera ustawienia związane z agentami mobilnymi w systemie
AgentProfileMonitoringSchedule Tabela AgentProfileMonitoringSchedule przechowuje harmonogramy monitorowania dla profili Agentów
AgentProfileNetwork Tabela AgentProfileNetwork zawiera informacje o ustawieniach sieciowych agentów. 
AgentProfileNetworkService Tabela AgentProfileNetworkService zawiera informacje o usługach sieciowych skonfigurowanych w profilach agentów. 
Agreement Tabela Agreement przechowuje informacje dotyczące umów w systemie.
AgreementAccessory Tabela AgreementAccessory zawiera informacje o zasobach typu “Pozostałe” powiązanych z umowami
AgreementAgreement Tabela AgreementAgreement przechowuje relacje pomiędzy umowami
AgreementAttachment Tabela AgreementAttachment zawiera relacje umów i załączników
AgreementComment Tabela AgreementComment przechowuje uwagi dotyczące Umów
AgreementComputer Tabela AgreementComputer przechowuje informacje o relacjach umów i komputerów
AgreementDataCarrier Tabela AgreementDataCarrier przechowuje informacje o relacjach umów z nośnikami danych
AgreementDepartment Tabela AgreementDepartment przechowuje relacje umów z Działami
AgreementInvoice Tabela AgreementInvoice przechowuje relacje umów i faktur
AgreementItSystem Tabela AgreementItSystem przechowuje relacje umów z Systemami Informatycznymi
AgreementLicense Tabela AgreementLicense przechowuje relacje umów i licencji
AgreementLogOrder Tabela AgreementLogOrder przechowuje relacje umów i zamówień
AgreementMobileDevice Tabela AgreementMobileDevice zawiera relacje umów z urządzeniami mobilnymi
AgreementMonitor Tabela AgreementMonitor przechowuje informacje o relacjach umów z zasobami typu Monitor
AgreementNetworkDevice Tabela AgreementNetworkDevice przechowuje informacje o relachach umów z urządzeniami sieciowymi
AgreementPerson Tabela AgreementPerson przechowuje informacje relacjach umów z osobami
AgreementPhoneNumber Tabela AgreementPhoneNumber przechowuje informacje o relacjach umów z numerami telefonów
AgreementPrinter Tabela AgreementPrinter przechowuje informacje o relacjach umów z drukarkami
AlertConfig Tabela AlertConfig przechowuje konfiguracje alertów w systemie. 
AppearanceImage Tabela AppearanceImage zawiera informacje o grafikach używanych do konfiguracji wyglądu systemu
Appointment  
AssetBarCodeSettings Tabela AssetBarCodeSettings przechowuje ustawienia związane z kodami kreskowymi dla zasobów.
AssetCustomField Tabela AssetCustomField przechowuje niestandardowe pola danych związane z zasobami.
Attachment Tabela Attachment przechowuje ogólne informacje o załącznikach w systemie
AttachmentFile Tabela AttachmentFile zawiera informacje o załącznikach 
AuthorizationLevel  
AuthorizationsAutonumberingSettings
AutomationRule Tabela AutomationRule przechowuje reguły automatyzacji w systemie
AutomationRuleCounter Tabela AutomationRuleCounter przechowuje liczniki związane z regułami automatyzacji.
AzureSetting Tabela AzureSetting przechowuje ustawienia związane z integracją z platformą Azure
AzureSettingFieldMap Tabela AzureSettingFieldMap przechowuje mapowania pól związane z ustawieniami integracji z platformą Azure
AzureSettingSchedule Tabela AzureSettingSchedule przechowuje harmonogramy związane z ustawieniami integracji z platformą Azure
CaseDirectory  
CaseDirectoryLang  
Category Tabela Category przechowuje informacje o kategoriach w systemie
CategoryLang Tabela CategoryLang zawiera informacje wersji językowej pól słownikowych “Kategoria”
CategoryRelation  
CloseCode Tabela CloseCode przechowuje wartości pól słownikowych “Kod zamknięcia”
CloseCodeLang Tabela CloseCodeLang zawiera informacje o wersji językowej wartości pól słownikowych “Kod zamknięcia”
Computer Tabela Computer przechowuje informacje o komputerach w systemie
ComputerAccessory Tabela ComputerAccessory przechowuje informacje o relacjach zasobów typu “Komputer” i “Pozostałe”
ComputerAccount Tabela ComputerAccount przechowuje informacje o kontach powiązanych z zasobem typu “Komputer”.  
ComputerAttachment Tabela ComputerAttachment zawiera informacje o relacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer”, a załącznikami
ComputerComment Tabela ComputerComment przechowuje uwagi dla zasobów typu Komputer
ComputerComputer Tabela ComputerComputer przechowuje relacje między komputerami w systemie.
ComputerCustomValues Tabela ComputerCustomValues przechowuje niestandardowe wartości związane z komputerami. 
ComputerDataCarrier Tabela ComputerDataCarrier przechowuje informacje o relacjach komputerów z nośnikami danych
ComputerDepartment Tabela ComputerDepartment przechowuje informacje o relacjach komputerów z działami
ComputerDrive Tabela ComputerDrive przechowuje informacje o relachacj komputerów z dyskami twardymi
ComputerLdapGroupNames Tabela ComputerLdapGroupNames zawiera nazwy grup LDAP dla komputerów
ComputerLicense Tabela ComputerLicense przechowuje informacje relacjach Licencja – Komputer. 
ComputerLicenseComment Tabela ComputerLicenseComment przechowuje uwagi dla relacji Komputer – Licencja. Np. “Nieprzypisana licencja”
ComputerLogin Tabela ComputerLogin przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zasobem typu “Komputer”, a loginami użytkowników. 
ComputerMonitor Tabela ComputerMonitor przechowuje informacje relacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer” a “Monitor”. 
ComputerNetworkDevice Tabela ComputerNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zasobem typu “Komputer”, a “Urządzenie sieciowe”. 
ComputerPrinter Tabela ComputerPrinter przechowuje informacje orelacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer”, a “Drukarka”. 
ComputerProduct Tabela ComputerProduct przechowuje informacje o produkcie handlowym zasobu typu “Komputer”
ComputerSoftware Tabela ComputerSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na komputerach. 
ComputerSoftwareComment Tabela ComputerSoftwareComment przechowuje uwagi dla relacji Komputer – Oprogramowanie, np. “Brak licencji”
ComputerUser Tabela ComputerUser przechowuje informacje o relacjach Komputer – Użytkownik
Connector Tabela Connector przechowuje informacje o konektorach, które mogą być używane do integrowania się z zewnętrznymi systemami.
Contractor Tabela Contractor przechowuje informacje o kontrahentach lub dostawcach.
CrmInfo Tabela CrmInfo zawiera informacje związane z systemem CRM takie jak Id klienta i klucz
CustomField Tabela CustomField przechowuje informacje o polach własnych w systemie. 
CustomFieldLang Tabela CustomFieldLang zawiera informacje o języku pól własnych w systemie. 
CustomFieldListItem Tabela CustomFieldListItem przechowuje elementy listy zasobów do których można dodać pole własne
DataCarrier Tabela DataCarrier przechowuje informacje o nośnikach danych w systemie. 
DataCarrierAttachment Tabela DataCarrierAttachment zawiera relacje pomiędzy nośnikami danych, a załącznikami
DataCarrierComment Tabela DataCarrierComment przechowuje uwagi dotyczące nośników danych
DataCarrierConnectionHistory Tabela DataCarrierConnectionHistory przechowuje rejestr podłączeń nośników danych. 
DataCarrierDepartment Tabela DataCarrierDepartment przechowuje informacje o działach do których przypisane sa nośniki danych. 
DataSet  
DataWarehouseBios Tabela DataWarehouseBios przechowuje informacje o BIOSie Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseCdromDrive Tabela DataWarehouseCdromDrive przechowuje informacje o napędach CD/DVD Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseComputerSystem Tabela DataWarehouseComputerSystem przechowuje informacje o systemach komputerowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseController1394 Tabela DataWarehouseController1394 przechowuje informacje o kontrolerach FireWire Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDesktopMonitor Tabela DataWarehouseDesktopMonitor przechowuje informacje o monitorach komputerowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDiskDrive Tabela DataWarehouseDiskDrive przechowuje informacje o dyskach twardych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDiskPartition Tabela DataWarehouseDiskPartition przechowuje informacje o partycjach dyskowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFileData Tabela DataWarehouseFileData przechowuje dane plików Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFileEvent Tabela DataWarehouseFileEvent przechowuje informacje o zdarzeniach plikowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFloppyDrive Tabela DataWarehouseFloppyDrive przechowuje informacje o napędach dyskietek Dane przechowywane są w hurtowni danych Zawiera.
DataWarehouseKeyboard Tabela DataWarehouseKeyboard przechowuje informacje o klawiaturach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseLogicalDisk Tabela DataWarehouseLogicalDisk przechowuje informacje o dyskach logicznych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseLogonEvent Tabela DataWarehouseLogonEvent przechowuje informacje o zdarzeniach logowania Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseMainboard Tabela DataWarehouseMainboard przechowuje informacje o płytach głównych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseModem Tabela DataWarehouseModem przechowuje informacje o modemach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseNetworkAdapter Tabela DataWarehouseNetworkAdapter przechowuje informacje o adapterach sieciowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePcmciaController Tabela DataWarehousePcmciaController przechowuje informacje o kontrolerach PCMCIA Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePhysicalMemory Tabela DataWarehousePhysicalMemory przechowuje informacje o pamięci fizycznej. Dane przechowywane są w hurtowni danych. 
DataWarehousePointingDevice Tabela DataWarehousePointingDevice przechowuje informacje o urządzeniach wskazujących (np. myszy).
DataWarehousePrinter Tabela DataWarehousePrinter przechowuje informacje o drukarkach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePrinterJob Tabela DataWarehousePrinterJob przechowuje informacje o zadaniach drukowania Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseProcessor Tabela DataWarehouseProcessor przechowuje informacje o procesorach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseProcessStartEndInfo Tabela DataWarehouseProcessStartEndInfo przechowuje informacje o rozpoczęciu i zakończeniu procesów.
DataWarehouseProcessUsageInfo Tabela DataWarehouseProcessUsageInfo przechowuje informacje o użyciu procesów. Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseQueryOutput Tabela DataWarehouseQueryOutput przechowuje wyniki zapytań Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseQueryResult Tabela DataWarehouseQueryResult przechowuje wyniki zapytań Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseRegistryData Tabela DataWarehouseRegistryData przechowuje dane rejestru systemowego Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseReport Tabela DataWarehouseReport przechowuje raporty Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseScreenshot Tabela DataWarehouseScreenshot przechowuje zrzuty ekranu Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseSoftwareLicense Tabela DataWarehouseSoftwareLicense przechowuje informacje relacjach oprogramowanie – licencja. Dane przechowywane są w hurtowni danych
DataWarehouseSoundDevice Tabela DataWarehouseSoundDevice przechowuje informacje o urządzeniach dźwiękowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseUsbDevice Tabela DataWarehouseUsbDevice przechowuje informacje o urządzeniach USB Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseVideoController Tabela DataWarehouseVideoController przechowuje informacje o kontrolerach wideo Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DecisionsConfig Tabela DecisionsConfig przechowuje konfiguracje decyzji w systemie.
DecisionsQuorum Tabela DecisionsQuorum przechowuje informacje o kworum dla decyzji w systemie.
DecisionsRequest Tabela DecisionsRequest przechowuje żądania decyzji w systemie. 
DeletedDictionaryItem Tabela DeletedDictionaryItem przechowuje informacje pozycjach słownikowych usuniętych z systemu
Department Tabela Department przechowuje informacje o departamentach lub jednostkach organizacyjnych w systemie. 
DepartmentLocation Tabela DepartmentLocation przechowuje informacje o lokalizacjach powiązanych z działami.
DictionariesUpdate Tabela DictionariesUpdate przechowuje informacje o datach aktualizacji słowników i wzorców oprogramowania
DistributedFile Tabela DistributedFile przechowuje informacje o plikach dystrybuowanych za pomocą Agenta
DomainProcessRule Tabela DomainProcessRule przechowuje reguły działania blokowania procesów
DomainProcessRuleItem Tabela DomainProcessRuleItem przechowuje elementy związane z listą procesów zabronionych
FileOperationSummary Tabela FileOperationSummary przechowuje podsumowanie operacji plikowych w systemie. Zawiera dane takie jak identyfikator operacji, typ operacji, czas wykonania, itp.
Filter Tabela Filter przechowuje informacje o filtrach używanych w systemie. Zawiera dane takie jak identyfikator filtra, warunki, akcje, itp.
FormCatalog Tabela FormCatalog przechowuje informacje o katalogach formularzy w systemie
FormCatalogField Tabela FormCatalogField przechowuje informacje o polach formularzy powiązanych z formularzami istniejącymi w systemie. 
FormCatalogFieldOption Tabela FormCatalogFieldOption przechowuje o opcjonalnych polach formularzy powiązanych z formularzami istniejącymi w systemie
FormGroup Tabela FormGroup przechowuje informacje o grupach formularzy w systemie.
FormGroupSection Tabela FormGroupSection przechowuje informacje o sekcjach grupy formularzy w systemie.
GaugeProcessSummary Tabela GaugeProcessSummary przechowuje informacje o procentowym obciązeniu sprzętu (CPU, RAM, Sieć) przez procesy
GaugeSummary Tabela GaugeSummary przechowuje podsumowanie obciążenia sprzętu (RAM, CPU, Sieć)
GraphicReport Tabela GraphicReport przechowuje informacje o raportach graficznych w systemie.
GroupCategory Tabela GroupCategory przechowuje informacje o kategoriach grup w systemie.
GroupCategoryLang Tabela GroupCategoryLang zawiera informacje wersji językowej grup istniejących w systemie
HdAttachment Tabela HdAttachment przechowuje informacje o załącznikach związanych zgłoszeniami w module ServiceDesk
HdAttachmentFile Tabela HdAttachmentFile przechowuje pliki będące załącznikami do zgłoszeń w module ServiceDesk
HdComment Tabela HdComment przechowuje komentarze i notatki związane do zgłoszeń w module ServiceDesk
HdTask Tabela HdTask przechowuje informacje o zadaniach w module ServiceDesk
HdTaskAccessory Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Pozostałe”
HdTaskAgreement Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Umowa”
HdTaskComputer Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Komputer”
HdTaskDataCarrier Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Nośnik danych”
HdTaskItSystem Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “System Informatyczny”
HdTaskLicense Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Licencja”
HdTaskMobileDevice Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Urządzenie mobilne”
HdTaskMonitor Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Monitor”
HdTaskNetworkDevice Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Urządzenie sieciowe”
HdTaskPerson Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Osoba”
HdTaskPhoneNumber Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Numer telefonu”
HdTaskPrinter Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Drukarka”
HdTaskService Tabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Czynność serwisowa”
HdWhistleblowerAdditionalData  
Influence Tabela Influence przechowuje informacje o słownikowej pozycji “Wpływy”
InfluenceLang Tabela InfluenceLang zawiera informacje o wersji językowej słownikowej pozycji “Wpływy”
Inventory Tabela Inventory przechowuje informacje o inwentaryzacjach w systemie.
InventoryAssetChange Tabela InventoryAssetChange przechowuje informacje o zmianie Działu i Lokalizacji wykrytego podczas inwentaryzacji
InventoryScan Tabela InventoryScan przechowuje informacje o zeskanowanych zasobach podczas inwentaryzacji
Invoice Tabela Invoice przechowuje informacje o fakturach w systemie. 
InvoiceAccessory Tabela InvoiceAccessory przechowuje informacje relacjach faktur z zasobami typu Pozostałe
InvoiceAttachment Tabela InvoiceAttachment przechowuje informacje orelacjach faktur z załącznikami
InvoiceComputer Tabela InvoiceComputer przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Komputer
InvoiceDataCarrier Tabela InvoiceDataCarrier przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Nośnik danych
InvoiceDevice Tabela InvoiceDevice przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Urządzenie sieciowe
InvoiceLicense Tabela InvoiceLicense przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Licencja
InvoiceLicenseComment Tabela InvoiceLicenseComment przechowuje informacje o uwagach dla relacji Faktura – Licencja
InvoiceMobileDevice Tabela InvoiceMobileDevice przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Urządzenie Mobilne
InvoiceMonitor Tabela InvoiceMonitor przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Monitor
InvoicePrinter Tabela InvoicePrinter przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Drukarka
Issue Tabela Issue przechowuje informacje o Zgłoszeniach
IssueAccessory Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Pozostałe
IssueAgreement Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Umowami
IssueComment Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Komentarzami
IssueComputer Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Komputer
IssueDataCarrier Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Nośnik Danych
IssueDictionaryItem Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń Pozycjami słownikowymi np. Wpływ naruszenia
IssueFollower Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu
IssueGdpr Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o zgłoszeniach przetwarzających dane Osobowe
IssueItSystem Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Systemami Informatycznymi
IssueJob  
IssueLicense Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Licencja
IssueMobileDevice Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Urządzenie Mobilne
IssueMonitor Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Monitor
IssueNetworkDevice Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Urządzenie Sieciowe
IssuePerson Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Osoba
IssuePhoneNumber Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Numer telefonu
IssuePrinter Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Drukarka
IssueProcess Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszenia z Procesem
IssueRelationship Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zgłoszeniami
IssueService Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Usługami
IssueSla Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Poziomami dostępnoiśc (SLA)
IssueValueAmount Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu
IssueValueDateTime Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Data
IssueValueDouble Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Double
IssueValueString Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu String
IssueValueText Tabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Text
ItSystem Tabela ItSystem przechowuje informacje o Systemach Informatycznych
ItSystemAccessory Tabela ItSystemAccesory przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Pozostały
ItSystemAccount Tabela ItSystemAccount przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z kontami uzytkowników
ItSystemAccountLicense Tabela ItSystemAccountLicense przechowuje informacje o relacjach kont użytkowników w Systemie Informatycznym z licencjami
ItSystemAccountPerson Tabela ItSystemAccountPerson przechowuje informacje o relacjach kont użytkowników w Systemie Informatycznym z Osobami
ItSystemAccountRole Tabela ItSystemAccountRole przechowuje informacje o kontach uzytkowników, rolach i datach aktywności
ItSystemAttachment Tabela ItSystemAttachment przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z załącznikami
ItSystemComment Tabela ItSystemComment przechowuje informacje o Uwagach dla Systemów Informatycznych
ItSystemComputer Tabela ItSystemComputer przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Komputer
ItSystemDataCarrier Tabela ItSystemDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Nośnik Danych
ItSystemDepartment Tabela ItSystemDepartment przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z Działami
ItSystemLifecycleEvent Tabela ItSystemLifecycleEvent przechowuje informacje dotyczące cyklu życia Systemu Informatycznego
ItSystemLifecycleEventResource Tabela ItSystemLifecycleEventResource przechowuje informacje o zmianach w zasobach przypisanych do systemu Informatycznego 
ItSystemMobileDevice Tabela ItSystemMobileDevice przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Urządzenie Mobilne
ItSystemMonitor Tabela ItSystemMonitor przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Monitor
ItSystemNetworkDevice Tabela ItSystemNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Urządzenie sieciowe
ItSystemPrinter Tabela ItSystemPrinter przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Drukarka
ItSystemSoftware Tabela ItSystemSoftware przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z Oprogramowaniem
JwtRefreshToken Tabela JwtRefreshToken przechowuje tokeny wraz datą ich wygaśnięcia i id konta dla którego wygenerowano token
KbArticle Tabela KbArticle przechowuje informacje o artykułach w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie. 
KbGroup Tabela KbGroup przechowuje informacje o grupach artykułów w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie.
KbSection Tabela KbSection przechowuje informacje o sekcjach artykułów w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie. 
LdapSetting Tabela LdapSetting przechowuje informacje o ustawieniach Usług Katalogowych
LdapSettingFieldMap Tabela LdapSettingFieldMap przechowuje ustawienia mapowania pól dla Usług Katalogowych
LdapSettingSchedule Tabela LdapSettingSchedule przechowuje harmonogramy automatyzacji dla Usług Katalogowych
LegalBasis  
License Tabela License przechowuje informacje o licencjach w systemie.
LicenseAttachment Tabela LicenseAttachment przechowuje relacje licencji z załącznikami
LicenseComment Tabela LicenseComment przechowuje komentarze uwagi dotyczące licencji np.. Błędne przypisanie licencji
LicenseCustomValues Tabela LicenseCustomValues przechowuje pola własne dla zasobu typu Licencja
LicenseDepartment Tabela LicenseDepartment przechowuje informacje o relacjach Licencja – Dział
LicenseProduct Tabela LicenseProduct przechowuje informacje o relacji Licencja – Produkt handlowy
LicenseProductRules Tabela LicenseProductRules przechowuje relacje Licencja – Prawa licencji dla produktu
LicenseProductSoftware Tabela LicenseProductSoftware przechowuje informacje o relacjach licencji z produktem Oprogramowania
LicenseRules Tabela LicenseRules przechowuje relacje produktu typu Licencja z prawami
LicenseSubStatus Tabela LicenseSubStatus przechowuje informacje o podstatusach dla licencji
LifecycleEvent Tabela LifecycleEvent przechowuje informacje o zdarzeniach zapisywanich w cyklach życia
LifecycleEventResource Tabela LifecycleEventResource przechowuje informacje o wpisach w cyklach życia dotyczących zmian na zasobach
Location Tabela Location przechowuje informacje o lokalizacjach w systemie.
LocationHistory  
LogicalDisk Tabela LogicalDisk przechowuje informacje o dyskach logicznych w systemie
LogOrder Tabela LogOrder przechowuje informacje o zamówieniach w systemie. 
LogOrderAccessory Tabela LogOrderAccessory przechowuje informacje o relacjach Zamówień z zasobami typu Pozostałe
LogOrderAttachment Tabela LogOrderAttachment przechowuje informacje o relacjach Zamówień z załącznikami
LogOrderComputer Tabela LogOrderComputer przechowuje informacje o relacjach Zamówień z zasobami typu Komputer
LogOrderDataCarrier Tabela LogOrderDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Zamówień z nośnikami danych
LogOrderInvoice Tabela LogOrderInvoice przechowuje informacje o relachach Zamówień z fakturami
LogOrderLicense Tabela LogOrderLicense przechowuje informacje o relacjach Zamówień z licencjami
LogOrderMobileDevice Tabela LogOrderMobileDevice przechowuje informacje o relacjach Zamówień z urządzeniami mobilnymi
LogOrderMonitor Tabela LogOrderMonitor przechowuje informacje o relachach Zamówień z Monitorami
LogOrderNetworkDevice Tabela LogOrderNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach Zamówień z Urządzeniami Sieciowymi
LogOrderPrinter Tabela LogOrderPrinter przechowuje informacje o relacjach Zamówień z Drukarkami
Mailbox Tabela Mailbox przechowuje informacje o skrzynkach pocztowych w systemie.
MailboxReadMessage  
MaintenanceEventTemplate Tabela MaintenanceEventTemplate przechowuje szablony Czynności serwisowych
Migrations Tabela Migrations przechowuje informacje o wykonywanych podczas aktualizacji skryptach migracyjnych
MobileDevice Tabela MobileDevice przechowuje informacje o urządzeniach mobilnych
MobileDeviceAttachment Tabela MobileDeviceAttachment przechowuje relacje Urządzeń mobilnych z załącznikami
MobileDeviceComment Tabela MobileDeviceComment przechowuje uwagi dotyczące urządzeń mobilnych
MobileDeviceDepartment Tabela MobileDeviceDepartment przechowuje relacje Urządzeń Mobilnych z Działami
MobileDeviceProduct Tabela MobileDeviceProduct przechowuje informacje o relacjach Urządzeń Mobilnych z Produktem handlowym
MobileSoftware Tabela MobileSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu na urządzeniach mobilnych
MobileSoftwareMobileDevice Tabela MobileSoftwareMobileDevice przechowuje informacje o relachach oprogramowania mobilnego z urządzeniem mobilnym
Module Tabela Module przechowuje informacje o modułach w Systemach Informatycznych
ModulePerson Tabela ModulePerson przechowuje relacje modułu z Osobami
Monitor Tabela Monitor przechowuje informacje o monitorach w systemie
MonitorAttachment Tabela MonitorAttachment przechowuje relacje monitorów z załącznikami.
MonitorComment Tabela MonitorComment przechowuje uwagi dotyczące monitorów
MonitorDepartment Tabela MonitorDepartment przechowuje informacje o relachach Monitorów z Działami
MonitorProduct Tabela MonitorProduct przechowuje informacje o Monitorach i powiązanych z nimi produktach handlowych
Network Tabela Network przechowuje informacje o sieciach w systemie
NetworkDevice Tabela NetworkDevice przechowuje informacje o urządzeniach sieciowych
NetworkDeviceAttachment Tabela NetworkDeviceAttachment przechowuje relacje urządzeń sieciowych z załącznikami
NetworkDeviceComment Tabela NetworkDeviceComment przechowuje uwagi dla urządzeń sieciowych
NetworkDeviceDepartment Tabela NetworkDeviceDepartment przechowuje relacje urządzeń sieciowych z działami
NetworkDeviceLicense Tabela NetworkDeviceLicense przechowuje relacje urządzeń sieciowych z licencjami
NetworkDeviceLicenseComment Tabela NetworkDeviceLicenseComment przechowuje uwagi dla urządzeń sieciowych dotyczące licencji
NetworkDeviceNetworkDevice Tabela NetworkDeviceNetworkDevice przechowuje relacje pomiędzy urządzeniami sieciowymi
NetworkDeviceProduct Tabela NetworkDeviceProduct przechowuje produkty handlowe typu Urządzenie sieciowe
NetworkInterface Tabela NetworkInterface przechowuje informacje o interfejsach sieciowych komputerów
NetworkScanResult Tabela NetworkScanResult przechowuje wyniki skanowania Skanerem sieci
NetworkScanResultService  
NetworkService Tabela NetworkService przechowuje Usługi sieciowe, np.. HTTP, HTTPS
NetworkServiceComputer Tabela NetworkServiceComputer przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Komputer
NetworkServiceMobileDevice Tabela NetworkServiceMobileDevice przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Urządzenie Mobilne
NetworkServiceNetworkDevice Tabela NetworkServiceNetworkDevice przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Urządzenie sieciowe
NetworkServicePrinter Tabela NetworkServicePrinter przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Drukarka
NetworkServiceProduct Tabela NetworkServiceProduct przechowuje pozycje słownikowe usług sieciowych wraz z portami
NotificationGroupSettings Tabela NotificationGroupSettings przechowuje ustawienia związane z grupami/osobami otrzymującymi powiadomienia
NotificationMessage Tabela NotificationMessage przechowuje alerty powiadomień
NotificationSettings Tabela NotificationSettings przechowuje ustawienia dotyczące powiadomień systemowych
NotifyPersonSettings  
NotifyPersonsGroupSettings  
OperatorTree Tabela OperatorTree przechowuje drzewa wyrażeń dotyczące wzorców oprogramowania
OperatorTreeQuery Tabela OperatorTreeQuery przechowuje zapytania dla drzew wyrażeń dotyczących wzorców oprogramowania
OperatorTreeQueryParam Tabela OperatorTreeQueryParam przechowuje oarametry zapytań dla drzew wyrażeń dotyczacych wzorców oprogramowania
PageUsageSummary Tabela PageUsageSummary przechowuje informacje o używanych stronach www przez użytkowników
PeopleDataCategory Tabela PeopleDataCategory przechowuje wartości słownikowe “kategorii osób, których dane są przetwarzane”
Permission  
PermissionDataSet  
PermissionModule  
Person Tabela Person przechowuje informacje o osobach w systemie
PersonAccessory Tabela PersonAccessory przechowuje informacje o relacjach Osób z zasobami typu Pozostałe
PersonAdditionalLogin Tabela PersonAdditionalLogin przechowuje informacje o relacjach Osób z loginami dodatkowymi
PersonalDataAdministrator  
PersonalDataCategory  
PersonalDataInspector  
PersonalDataProcessingEntity  
PersonAttachment Tabela PersonAttachment przechowuje informacje o relacjach Osób z załącznikami
PersonAvatar Tabela PersonAvatar przechowuje informacje o relacjach Osób z Avatarami
PersonComment Tabela PersonComment przechowuje informacje o uwagach dla Osób, np. brak licencji
PersonComputer Tabela PersonComputer przechowuje informacje o relacjach Osób z Komputerami
PersonCustomValues Tabela PersonCustomValues przechowuje informacje o zawartości pól własnych dla Osób
PersonDataCarrier Tabela PersonDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Osób z nośnikami danych
PersonDepartment Tabela PersonDepartment przechowuje informacje o relacjach Osób z Działami
PersonItSystem Tabela PersonItSystem przechowuje informacje o relacjach Osób z Systemami Informatycznymi
PersonLdapGroupNames Tabela PersonILdapGroupNames przechowuje informacje o grupach LDAP, w których znajduje się dana Osoba
PersonLicense Tabela PersonLicense przechowuje informacje o relacjach Osób z Licencjami
PersonLicenseComment Tabela PersonLicenseComment przechowuje informacje o uwagach dla Osób dotyczących licencji, np. Zmarnowana licencja
PersonMobileDevice Tabela PersonMobileDevice przechowuje relacje Osoba – Urządzenie Mobilne
PersonMonitor Tabela PersonMonitor przechowuje relacje Osoba – Monitor
PersonNetworkDevice Tabela PersonNetworkDevice przechowuje relacje Osoba – Urządzenie sieciowe
PersonPrinter Tabela PersonPrinter przechowuje relacje Osoba – Drukarka
PersonProfileAssetIncompatibility Tabela PersonProfileAssetIncompatibility przechowuje niezgodności zasobów dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileDomainIncompatibility Tabela PersonProfileDomainIncompatibility przechowuje zabronione domeny dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileItSystemIncompatibility Tabela PersonProfileItSystemIncompatibility przechowuje niepoprawne role w systemach Informatycznych dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileSoftwareIncompatibility Tabela PersonProfileSoftwareIncompatibility przechowuje niezgodności oprogramowania dla Profili stanowisk pracy
PersonsGroup Tabela PersonsGroup przechowuje informacje o Grupach Osób istniejących w systemie
PersonsGroupPerson Tabela PersonsGroupPerson przechowuje informacje o relacjach Grup Osób z Osobami
PersonSoftware Tabela PersonSoftware przechowuje informacje o relacjach Osób z Oprogramowaniem
PersonSoftwareComment Tabela PersonSoftwareComment przechowuje informacje o Uwagach dla Osób dotyczących oprogramowania np. Niskie użycie
PhoneNumber Tabela PhoneNumber przechowuje informacje o numerach telefonów w systemie
PhoneNumberAttachment Tabela PhoneNumberAttachment zawiera relacje numerów telefonu z załącznikami
PhoneNumberComment Tabela PhoneNumberComment przechowuje Uwagi dotyczące Numerów telefonów
PhoneNumberDepartment Tabela PhoneNumberDepartment przechowuje relacje numerów telefonów z działami
Printer Tabela Printer przechowuje informacje o drukarkach w systemie
PrinterAttachment Tabela PrinterAttachment przechowuje relacje drukarek i załączników
PrinterComment Tabela PrinterComment przechowuje uwagi dotyczące drukarek np. Przekroczenie terminu przeglądu
PrinterDepartment Tabela PrinterDepartment przechowuje relacje drukarek z działami
PrinterLdapGroupNames Tabela PrinterLdapGroupNames przechowuje informacje o grupach LDAP dla zasobów typu Drukarka
PrinterPrintHistory Tabela PrinterPrintHistory przechowuje historię wydruków dla drukarek istniejących w systemie
PrinterProduct Tabela PrinterProduct przechowuje informacje o produktach handlowych typu Drukarka
PrintSummary Tabela PrintSummary przechowuje informacje o wydrukach dokonanych przez poszczególne Osoby
Process Tabela Process przechowuje informacje o procesach w systemie
ProcessAccessory Tabela ProcessAccessory przechowuje relacje pomiędzy procesami, a zasobami typu “Pozostałe”
ProcessAgreement Tabela ProcessAgreement przechowuje relacje pomiędzy procesami, a umowami
ProcessAttachment Tabela ProcessAttachment przechowuje relacje pomiędzy procesami, a załącznikami
ProcessAuthorization Tabela ProcessAuthorization przechowuje upoważnienia dla procesów
ProcessComputer Tabela ProcessComputer przechowuje relacje procesów z komputerami
ProcessDataCarrier Tabela ProcessDataCarrier przechowuje relacje procesów z nośnikami danych
ProcessDepartment Tabela ProcessDepartment przechowuje relacje procesów z działami
ProcessGroup Tabela ProcessGroup przechowuje grupy procesów
ProcessGroupSection Tabela ProcessGroupSection przechowuje sekcje grup procesów
ProcessingActivities Tabela ProcessingActivities przechowuje Poziomy upoważnienia takie jak Administracja, Odczyt itp..
ProcessItSystem Tabela ProcessItSystems przechowuje relacje pomiędzy procesami, a  systemami informatycznymi
ProcessLicense Tabela ProcessLicense przechowuje relacje pomiędzy procesami, a licencjami
ProcessMobileDevice Tabela ProcessMobileDevice przechowuje relacje pomiędzy procesami, a urządzeniami mobilnymi
ProcessMonitor Tabela ProcessMonitor przechowuje relacje pomiędzy procesami, a monitorami
ProcessNetworkDevice Tabela ProcessNetworkDevice przechowuje relacje pomiędzy procesami, a urządzeniami sieciowymi
ProcessPeopleDataCategory Tabela ProcessPeopleDataCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami osób, których dane są przetwarzane
ProcessPersonalDataCategory Tabela ProcessPersonelDataCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami przetwarzanych danych osobowych
ProcessPrinter Tabela ProcessPrinter zawiera relacje pomiędzy procesami, a drukarkami
ProcessProcessingActivities Tabela ProcessProcessingActivities zawiera relacje pomiędzy procesami, a czynnościami przetwarzania
ProcessRecipientsCategory Tabela ProcessRecipientsCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami odbiorców danych osobowych
ProcessSecurityMeasure Tabela ProcessSecurityMeasure zawiera relacje pomiędzy procesami, a środkami bezpieczeństwa
Reason Tabela Reason przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Przyczyny”
RecipientsCategory Tabela RecipientsCategory przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Kategorie odbiorców danych osobowych”
ReportGroup Tabela ReportGroup przechowuje grupy Raportów graficznych
ReportGroupSection Tabela ReportGroupSection przechowuje sekcje Raportów graficznych
ReportSettings  
RiskLevel Tabela RiskLevel przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Poziomy ryzyka”
RiskLevelLang Tabela RiskLevelLang przechowuje informacje o wersji językowej pozycji słownikichwych “Poziomy ryzyka”
RoiSummary Tabela RoiSummary przechowuje informacje o podsumowaniu użycia oprogramowania przez użytkowników
Role Tabela Role przechowuje informacje o rolach dla systemów informatycznych
RoleExclusion  
RolePerson  
RoleSystem Tabela RoleSystem przechowuje informacje o rolach w systemie (zakładka Role i Uprawnienia)
RoleSystemCaseDirectoriesPermissions Tabela RoleSystemCaseDirectoriesPermissions przechowuje informacje o uprawnieniach dla poszczególnych ról
RoleSystemCmdbAccessRelation Tabela RoleSystemCmdbAccessRelation przechowuje informacje o relacji roli z Uprawnieniami w zakresie modułu CMDB
RoleSystemPermission Tabela RoleSystemPermission przechowuje informacje o relacjach roli z uprawnieniami
RoleSystemPerson Tabela RoleSystemPerson przechowuje informacje o relachach ról z Osobami
RoleSystemPersonRelation Tabela RoleSystemPersonRelation przechowuje informacje o Osobach przypisanych do danej roli
SamAssetRuleOrder Tabela SamAssetRuleOrder przechowuje informacje o prawach licencji
SamSoftwareRuleOrder Tabela SamSoftwareRuleOrder przechowuje informacje o prawach relacji licencji z oprogramowaniem, takich jak np. Direct, Downgrade
Script Tabela Script przechowuje informacje o skryptach w systemie
ScriptDistributedFile Tabela ScriptDistributedFile przechowuje informacje o plikach dystrybuowanych za pomocą skryptów
SecurityMeasure Tabela SecurityMeasure przechowuje informacje o słownikowych polach “Środki bezpieczeństwa”
Service Tabela Service przechowuje informacje o usługach w systemie
ServiceAssignedAsset Tabela ServiceAssignedAsset przechowuje informacje o przypisanych zasobach do usługi
ServiceAttachment Tabela ServiceAttachment przechowuje relacje usług z załącznikami
ServiceAvailabilityChange Tabela ServiceAvailabilityChange przechowuje informacje o dostępnościach usług w systemie
ServiceCustomer Tabela ServiceCustomer przechowuje informacje o relacjach usług z Klientami
ServiceDeliveryLevel Tabela ServiceDeliveryLevel przechowuje informacje o relacjach pomiędzu usługami, a poziomami dostępności
ServiceDeliveryLevelNotification Tabela ServiceDeliveryLevelNotification przechowuje informacje o eskalacjach dla poziomów świadczenia usług
ServiceDeliveryLevelSchedule Tabela ServiceDeliveryLevelSchedule przechowuje informacje o harmonogramach obsługi zgłoszeń dla Poziomów świadczenia usług
ServiceProfile Tabela ServiceProfile przechowuje informacje o profilach usług w systemie
ServiceProfileGroup Tabela ServiceProfileGroup przechowuje informacje o grupach profili usług w systemie.
ServiceProfileGroupSection Tabela ServiceProfileGroupSection przechowuje informacje o sekcjach profili usług w systemie
ServiceProfileSla Tabela ServiceProfileSla przechowuje informacje o poziomach SLA dla usług istniejących w systemie
ServiceProfileSpecification Tabela ServiceProfileSpecification przechowuje informacje o wymaganych zasobach i usługach dla profilu usług
ServiceProfileSubStatus Tabela ServiceProfileSubStatus przechowuje informacje o podstatusach profilu usługi w systemie
ServiceSla Tabela ServiceSla przechowuje informacje o poziomach SLA dla usług
ServiceSpecification Tabela ServiceSpecification przechowuje informacje o wymaganych zasobach dla Usług
Setting Tabela Setting przechowuje informacje o ustawieniach w systemie 
SettingsSmtpServer Tabela SettingsSmtpServer przechowuje informacje o ustawieniach serwera SMTP (Moduł drukarkowy)
SkillDictionary Tabela SkillDictionary przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Słownik umiejętności”
SnmpAgent Tabela SnmpAgent przechowuje informacje o agentach SNMP w systemie
SnmpMappingDefinition Tabela SnmpMappingDefinition przechowuje konfiguracje dla Agentów SNMP
Software Tabela Software przechowuje informacje o oprogramowaniu w systemie
SoftwareAttachment Tabela SoftwareAttachment przechowuje relacje oprogramowania z załącznikami
SoftwareFile Tabela SoftwareFile przechowuje informacje o wersji, ścieżce i nazwie pliku dla oprogramowania
SoftwareLicense Tabela SoftwareLicense przechowuje informacje o relacjach oprogramowania z licencjami
SoftwareProduct Tabela SoftwareProduct przechowuje informacje o produktach oprogramowania
SoftwareUsageLevel Tabela SoftwareUsageLevel przechowuje informacje o poziomach używania oprogramowania
SubStatus Tabela SubStatus przechowuje informacje o podstatusach w systemie
Transaction  
TransactionModule  
TransitionHistory  
Urgency Tabela Urgency przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Pilności”
UrgencyLang Tabela UrgencyLang przechowujeinformacje o wersji językowej pozycji słownikowych “Pilności”
UserActivityTime Tabela UserActivityTime przechowuje informacje o czasie aktywności użytkowników w systemie
UserLogonSummary Tabela UserLogonSummary przechowuje podsumowanie logowań użytkowników do PC
Vendor Tabela Vendor przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Producent”
ViolationImpact Tabela ViolationImpact przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Wpływy naruszenia”
VncHistory Tabela VncHistory przechowuje historię połączeń VNC w systemie
WhistleblowingSettings  
WorkCalendar Tabela WorkCalendar przechowuje informacje o kalendarzu pracy
WorkCalendarSettings Tabela WorkCalendarSettings przechowuje ustawienia kalendarza pracy 
Workflow Tabela Workflow przechowuje informacje o przepływach (procesach) w systemie
WorkflowContext  
WorkflowForm Tabela WorkflowForm przechowuje informacje o formularzach w systemie
WorkflowSession  
WorkstationProfile Tabela WorkstationProfile przechowuje informacje o profilach stanowisk pracy
WorkstationProfileCategory Tabela WorkstationProfileCategory przechowuje informacje o kategoriach profili stanowisk pracy
WorkstationProfileItSystem Tabela WorkstationProfileItSystem przechowuje informacje o relacjach profili stanowisk pracy z systemami informatycznymi (dostępy)
WorkstationProfileProcess Tabela WorkstationProfileProcess przechowuje informacje o relachach profili stanowisk pracy z procesami
WorkstationProfileRequiredAssets Tabela WorkstationProfileRequiredAssets przechowuje informacje o wymaganych zasobach dla profilu stanowiska pracy
WorkstationProfileSkill Tabela WorkstationProfileSkill przechowuje informacje o kwalifikacjach dla profilu stanowiska pracy
WorkstationProfileSoftware Tabela WorkstationProfileSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu (dozwolone/wymagane/zabronione) dla profilu stanowiska pracy